predchádzajúci rok
1999
 
OBSAH:
 
ÚVOD

 

Dominujúcou otázkou v živote obce Ladce v roku 1999 boli ekonomické problémy. Týkali sa obecného úradu (veľké pôžičky z predchádzajúceho obdobia), ale i škôl (nízke dotácie), rôznych inštitúcií, organizácií a spolkov.

Finančné otázky trápili aj väčšinu občanov, životná úroveň stagnovala a u mnohých aj poklesla. Stabilizujúcim faktorom bola Považská cementáreň, a.s., Ladce, najmä jej trvalou zamestnanosťou, ktorá vyplynula z vysokej kvality výrobkov a ich úspešného predaja.

Kladným finančným počinom bol odpredaj akcií Považskej cementárne, a.s., Ladce, vo vlastníctve obce firme Berger Holding. Obec takto získala financie na ďalšie budovanie plynovodu a iných dôležitých akcií. Akcie odpredali aj občania - pracovníci cementárne a tak si značne hospodársky pomohli.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne a disciplinovane. Riešilo najdôležitejšie obecné záležitosti, ako to podrobne uvádzam ďalej.

Stav obyvateľstva sa takmer nezmenil. Po prvýkrát sa po rokoch narodilo viac detí, ako zomrelo občanov.

Všeobecné sklamanie vyvolala stagnácia na výstavbe diaľnice Nemšová - Ladce, kde sa neplnil ani harmonogram stanovený vládou.

Celoslovenské dianie u občanov sprevádzala skôr apatia ako aktivita. Kritizovali najmä ekonomickú a sociálnu politiku vlády.

Politické strany a hnutia vyvíjali činnosť smerom k členom, ale i občanom. Najmä Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenská národná strana organizovali stretnutia s voličmi za účasti poslancov NR SR. V obci sme nezaznamenali nijaké rozpory vyvolané príslušnosťou k niektorej strane.

Zlepšila sa činnosť niektorých organizácií a spolkov. Dobré výsledky vykazovali Slovenský rybársky zväz, Poľovnícke združenie Bukovina, Slovenský zväz chovateľov a Slovenský zväz zdravotne postihnutých.

Z celospoločenských akcií to bola voľba prezidenta SR. V obci získal najviac hlasov kandidát HZDS.

Školy v Ladcoch hospodársky iba prežívali. Po pedagogickej stránke si však úlohy plnili podľa danej situácie. Najmä vďaka obecnému úradu sa zlepšilo životné prostredie v základnej škole a blízkom okolí zavedením plynového kúrenia.
V kultúrnom živote sa prejavili snahy o obnovu niektorých aktivít, predovšetkým však využívanie kultúrneho domu.

Svoju spolupatričnosť prejavili občania stretnutím, ktoré organizoval obecný úrad na prelome rokov 1999 a 2000 na križovatke Ladiec.

Na záver zápisu kroniky za rok 1999 je dodatok z novoobjavených dokumentov v Štátnom okresnom archíve Považská Bystrica za roky 1938 - 1945.Na začiatok stránky

OBYVATEĽSTVO

 

Na konci roka 1998 mala obec Ladce 2 619 obyvateľov. K 31. decembru 1999 bolo v obci 2 613 obyvateľov. Prisťahovalo sa 24 občanov, narodilo 34, zomrelo 30 a odsťahovalo sa 34 občanov. V časti Tunežice žilo 437 občanov. V celých Ladcoch bola veľmi silne zastúpená skupina dôchodcov - asi 520. Najstaršími obyvateľmi boli Štefan Melicher (narodený 1908), Jozef Uríček (1910), Mária Šedíková (1910) a Jozefína Špániková (1910).

Narodení v roku 1999

Adamcová Ivana
Bednárová Barbora
Čechutyová Jana
Ďurovcová Eva
Filiačová Dorottya
Gombárová Natália
Jurkechová Vanessa
Košútová Simona
Kukuliašová Michaela
Laskovičová Dominika
Lihocká Adriana
Oláhová Michaela
Pikálková Justína
Prekopová Kristína
Sedláčková Vanesa
Šimonová Lenka
Uríčková Nicol
Žieriková Marcela
Bielik Pavol
Bielik Peter
Cvopa Adam
Češko Lukáš
Čurik Rastislav
Kováčik Ivan
Kršík Patrik
Kučma Kristián
Kurtiš Nikolas
Lipták Samo
Pagáč Martin
Roka Daniel
Rolin Michal
Schvandtner Stanislav
Šarközy Peter
Uríček František.

Celkom sa narodilo obyvateľom Ladiec 34 detí, z toho 16 chlapcov a 18 dievčat.

V roku 1999 zomreli

V zátvorke je uvedený vek, ktorého sa občan dožil.

Gábelová Anna (64)
Hollá Katarína (68)
Chlebanová Diana (7)
Jakubková Anna (76)
Margušová Alžbeta (78)
Martišová Rozália (74)
Riecka Anna (87)
Tincová Emília (90)
Turzová Anna (72)
Vrbová Irena (74)
Vychopeňová Mária (71)

Bednárik Valentín (93)
Cák Štefan (50)
Ďuriš Ján (68)
Faturík Pavol (85)
Floriš Jozef (74)
Habánek Jozef (69)
Haršáni Jozef (50)
Hrenák František (74)
Ing. Vrábel Peter (54)
Juríček Štefan (62)
Kacina Radoslav (29)
Kalus Anton (62)
Kandráč Ivan (30)
Kučma Ján (76)
Maršovský Július (59)
Minárik Ondrej (75)
Mraffko Vojtech (74)
Ruček Marián (45)
Vrba Gustáv (73)

Priemerný vek zomrelých bol 66 rokov. Z celkového počtu bolo 11 žien a 19 mužov. Najstarším bol Valentín Bednárik (93 rokov), Emília Tincová (90), Riecka Anna (87), Faturík Pavol (85). Najmladšia bola 7-ročná Diana Chlebanová, ktorá zomrela následkom otravy hubami.

Z celkovej štatistiky vyplýva, že sa narodilo viac dievčat ako chlapcov a zomrelo viac mužov ako žien. Tento trend pozorujeme už niekoľko rokov. Zaujímavé je aj poznanie, že v roku 1999 sa po niekoľkých rokoch prvýkrát narodilo viac detí, ako zomrelo občanov Ladiec. Na začiatok stránky

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO A OBECNÝ ÚRAD

 

Dňa 15. januára 1999 sa v Ladcoch uskutočnilo slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili sľub novozvolené orgány obce, starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. Za zástupcu starostu obce bol zvolený Juraj Letko. Ustanovené boli nové odborné komisie ako pomocné orgány obecného zastupiteľstva.

Oficiálne sa začalo napĺňať nové štvorročné volebné obdobie. Nové vedenie obce preberá viacero kladných dedičstiev, ale i značné finančné bremená. K 1. januáru 1999 predstavujú úvery 5 a pol milióna korún, z čoho bolo treba v roku 1999 zaplatiť 2 milióny 300 tisíc Sk a na úrokoch 1 milión 200 tisíc Sk. Ďalšou položkou, ktorá ťažila obecný úrad, bol kultúrny dom (viac ako milión korún strát).
Predsavzatia obecného zastupiteľstva a obecného úradu sa nasmerovali na zvýšenie príjmu z kultúrneho domu, mierne zvýšenie poplatkov za odvoz domového odpadu, úsporné opatrenia v bytovom hospodárstve atď.

Komisie obecného zastupiteľstva

Na horespomínanom zasadaní stanovili komisie obecného zastupiteľstva v takomto zložení:

 • Sociálno-zdravotná a bytová komisia:
  • Mgr. Gabriela Koštialiková - predsedkyňa
  • A. Kacinová, M. Kantoríková, V. Koyšová
 • Obchod, doprava, služby, agroturistika:
  • Jozef Daňo - predseda
  • Alena Černotová, V. Lihocký
 • Stavebná, životného prostredia a územného plánovania:
  • Jozef Chovanec - predseda
  • J. Peterka, M. Rafaj, Ing. Ľ. Slávik
 • Technická údržba obce:
  • Jozef Fatura - predseda
  • R. Fedor, J. Stach
 • Kultúra, školstvo, vzdelávanie a šport:
  • Marián Justh - predseda
  • Ľ. Porubčanová, M. Remo, M. Zajac
   (od novembra 1999 Branislav Lipták st.)
 • Ochrana verejného poriadku:
  • Milan Bajza - predseda
  • D. Cahelová, M. Kukuliaš, M. Kvasnica
 • Komisia pre miestnu časť Tunežice:
  • Peter Pilný - predseda
  • Z. Miháliková, Fr. Letko, Fr. Kováč, M. Kvasnica

Hlavným bodom zasadania obecného zastupiteľstva dňa 5. februára 1999 bolo prerokovanie a prijatie rozpočtu na rok 1999. Na tomto zasadaní prijali PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU, plán zasadaní obecného zastupiteľstva pre rok 1999. Poslanci zvolili hlavného kontrolóra obce, ktorým sa stala Ing. Daniela Kalusová.
Občanov sa týkalo najmä zvýšenie poplatkov za vývoz domového odpadu pri týždennom odvoze z 13 na 15 Sk a pri odvoze dvakrát do mesiaca z 15 na 17 Sk.
Stanovili podmienky a poplatky pri nájme tržnice.
Poslanci rozhodli o pracovných a úradných hodinách na obecnom úrade a to v oboch budovách.
Úradné dni pre občanov sa stanovili takto:

Pondelok 7.30 - 11.00 hod.
12.00 - 15.00 hod.
Streda 7.30 - 11.00 hod.
12.00 - 17.00 hod.
Piatok 7.30 - 11.00 hod.
12.00 - 13.30 hod.

Časť úradu sa premiestnila opäť aj do prvej budovy (č.p. 150) pri ceste, kde si občania mohli vybaviť poplatky za psov, vývoz komunálneho odpadu, dane z nehnuteľností a evidenciu obyvateľstva, sociálne otázky a veci týkajúce sa správy cintorínov.

3. zasadanie obecného zastupiteľstva bolo 4. marca 1999. Poslanci súhlasili s ďalším odpredajom akcií Portlandcement, a.s., na krytie najpotrebnejších výdavkov obce.
Na zasadaní predstavili nového právneho zástupcu. Od 1. marca 1999 sa ním stala JUDr. Lýdia Hlavinková.

Veľkú pozornosť venovali rozboru činnosti požiarnych zborov v Ladcoch i Tunežiciach, kde stanovili postup riešenia nedobrej situácie v oboch organizáciách.

Dňa 1. apríla 1999 sa konalo 4. zasadanie obecného zastupiteľstva. Bolo bohaté na množstvo prerokovávaných otázok a vážnych rozhodnutí. V stručnosti spomeniem niektoré: schválili asanovanie odkúpených domov v Tunežiciach (č. 56 a 63), súhlasili s ustanovením funkcie "správca cintorína", s usporiadaním akcie Koyšove Ladce a podielu obce na nej, schválili pomenovanie ulice po rodákovi P. Koyšovi, súhlasili s akciami na privítanie roku 2000, s miestnou tlačou atď. Mimoriadne zaujala otázka vyrovnania dlhov dane z nehnuteľností zo strany Poľnohospodárskeho družstva Košeca tak, že hodnotu cca 1 600 000 Sk vyrovnajú tým, že v Záhorí opravia cesty podľa dohody s obecným úradom. Na aprílovom zasadaní schválilo obecné zastupiteľstvo (na základe rozhodnutia Okresného úradu v Ilave) Štáb civilnej ochrany:

 • Ing. arch. Ján Remo, náčelník
 • Juraj Letko, zástupca náčelníka
 • členovia: Ing. Jozef Mikušinec, Miroslav Záhradník, Miroslav Kvasnica, Jozef Daňo, Ján Suchár, Ladislav Nagy, Ľubica Šedíková.

Velitelia a členovia jednotiek:

 • Poriadková jednotka: Milan Bajza (veliteľ), Ing. Emil Záhradník, Milan Kukuliaš, Miroslav Kvasnica, Bohumil Ištvánik, Marián Justh
 • Zdravotnícka jednotka: Mgr. Gabriela Koštialiková (veliteľka), Anna Ištvániková, Júlia Belianová, Anna Mazúrová, Valéria Koišová, Margita Kantoríková, MUDr. Jarmila Martináková
 • Požiarna jednotka: Štefan Kuman (veliteľ), Igor Kalus, Marián Markuš, Jozef Binka, Viliam Petrík, Branislav Král, Juraj Petrík
 • Spojovacia jednotka: Milan Záhradník (veliteľ), Jozef Fatura, Juraj Stach, Rudolf Fedor
 • Vyslobodzovacia jednotka : Jozef Chovanec (veliteľ), Jozef Suchár, Karol Minárik, Miroslav Zajac

Okrem uvedených bodov prerokovali návrh na vybudovanie čerpacej stanice pohonných hmôt.

5. schôdza obecného zastupiteľstva sa zišla 6. mája 1999. Komisia životného prostredia predložila poslancom zoznam občanov, ktorí poškodzujú vzhľad obce skladovaním rôzneho stavebného materiálu, vrakov áut, unimobunky a iných vecí na verejných priestranstvách. Občanov vyzvali toto odstrániť do 15. júna 1999.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj bytovky číslo 464 (slobodáreň) s 50%-nou zľavou. Súčasne schválili pôžičku 150 000 Sk pre bytový dom č.454, kde vznikol havarijný stav na žumpe a hrozí nebezpečie znečistenia Lúčkovského potoka. Pôžička sa poskytla na vybudovanie čističky odpadových vôd. Zastupiteľstvo povolilo začať prieskum záujmu o káblovú televíziu. Ladislava Hriadela menovali za hospodára cintorína. Bude mať na starosti údržbu cintorína a činnosť hrobárov.
Poslanci schválili odpredaj budov č. 118 a 119 majiteľovi predajne Záhradkárske potreby p. Bublavému. Ďalším bodom májového zasadania bola správa kontrolórky obce o zistených skutočnostiach pri plynofikácii trasy Ladce - Tunežice, kde sa náklady na 1 bm pohybovali okolo 3000 Sk, hoci niektoré firmy by práce boli vykonali do 1500 Sk za bežný meter.

Na 6. zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 3. júna 1999 schválili poslanci komisiu pre výberové konanie dodávateľov na stavby, služby a nákupy pre obec podľa ustanovenia zákona. Komisia má týchto členov:

  • Ing. arch. Ján Remo, predseda,
  • členovia: Juraj Letko, Jozef Daňo, Alena Černotová, Ing. Slávik.

Z finančných otázok riešili na zasadaní poskytnutie 1 milióna Sk (získaných z predaja akcií) na dokončenie plynofikácie Základnej školy v Ladcoch. Schválili príspevok 50 000 Sk na opravu Rímsko - katolíckeho kostola v Košeci. Hlavný kontrolór uviedol vo svojej správe, na čo sa použili peniaze získané za prvý odpredaj akcií Považskej cementárne, a.s. Kúpili chladiaci katafalk pre Dom smútku v Tunežiciach, montovanú garáž, zariadenie zasadačky, smetné nádoby, zariadenie do kuchyne v prístavbe kultúrneho domu, kosačku, zakúpili knihy do knižnice, poskytli pôžičku na čističku pre Horné Ladce a niektoré menšie nákupy. Na tomto zasadaní schválili aj mzdu pre hrobárov. Za kopanie sa stanovili ceny:

  • Obyčajný hrob dospelého 2 230 Sk, z čoho občan zaplatí 2 000 Sk a obec 230 Sk
  • Prehĺbený hrob - 1. kopanie 2 780 Sk, (občan 2 500 Sk), 2. kopanie 1 670 Sk, (občan 1 500 Sk).
  • Hrob dieťaťa 890 Sk, (občan 800 Sk).
  • Urna 560 Sk, (občan 500 Sk).

Dňa 2. júla 1999 sa obecné zastupiteľstvo zišlo na mimoriadne zasadanie. Riešilo dôležitú otázku: odpredaj akcií Považskej cementárne, a.s., v počte 8 600 kusov firme BERGER HOLDING v hodnote 50 nemeckých mariek za kus. Obecné zastupiteľstvo predaj jednomyselne schválilo. Rovnako nikto z poslancov nebol proti, keď sa hlasovalo o dokončení plynofikácie celej obce, vrátane Tunežíc. Išlo o trasy od Hlože do Horných Ladiec (projekčne pripravené). Pre ostatné časti: celé Horné Ladce a dokončenie Tunežíc sa dala spracovať projektová dokumentácia. Na zasadaní sa rozhodlo do konca roka dokončiť aj časť Záhradnej ulice.

Na 8. zasadanie sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva 5. augusta 1999. Poslanci schválili navŕšenie rozpočtu na základe príjmu za predané akcie firme Berger Holding.
Rovnako schválili aj ďalšie body:

 • Odpredaj budovy rozostavanej predajne potravín v Horných Ladcoch Ladislavovi Chovancovi.
 • Inštaláciu verejného osvetlenia pred budovu č. 464 .
 • Finančnú výpomoc na hlavný rozvod plynu v tej istej budove.
 • Zriadenie Klubu seniorov v kultúrnom dome.

Poslanci s uspokojením prijali správu o rozsiahlej rekonštrukcii lesných komunikácií, ktorú vykonáva Poľnohospodárske družstvo Košeca ako kompenzáciu za podlžnosti z dane nehnuteľností, ktoré za niekoľko rokov obci neplatili. Práce v čase zasadania úspešne pokračovali.

2. septembra 1999 na zasadaní obecného zastupiteľstva bola hosťom právnička JUDr. Lýdia Hlavinková. Poslanci mali množstvo otázok právneho charakteru. Na zasadaní poslanci schválili:

 • Poskytnúť priestory v kultúrnom dome (zadná časť prístavby) TJ Tatran Ladce, ktoré po adaptácii budú používať ako šatne a sociálne zariadenie.
 • Odpočítať z nájomného náklady na rekonštrukciu a opravy na budove bývalej ZŠ v Tunežiciach - dnes hostinec.

Poslanci po prerokovaní správ a informácií vzali na vedomie otázku dofinancovania plynofikácie Základnej školy v Ladcoch, nesúhlas Dobrovoľného požiarneho zboru v Tunežiciach spojiť sa s DPZ Ladce. Starosta informoval poslancov o akcii - prieskume záujmu pozostalých po 19 zavraždených (v Ladcoch pochovaných) o opravu - rekonštrukciu hrobov a náhrobkov. Písomne sa k akcii prihlásili iba dvaja pozostalí.

Ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 7. októbra 1999. Poslanci sa na ňom zaoberali otázkou zriadenia čerpadla pohonných hmôt a poskytnutie pozemku na tento cieľ. Odobrili návrh organizácií SNS a HZDS vybudovať na Skalke v Horných Ladcoch pamätník národnej zvrchovanosti vo forme štátneho znaku.
V bytovej otázke schválili odpredaj bytovky č. 141 v Záhradnej ulici a dom č. 139 ponechať natrvalo vo vlastníctve obce ako nájomný dom. Poslanci rozhodli rozšíriť rozvody plynu v Záhradnej ulici k bytovým domom č. 144, 146 a 540. Na základe výberového konania prijali na údržbu obce zamestnanca Miroslava Kurtiša. Záverečným bodom tohto zasadania bola rozsiahla diskusia o komplexnom využívaní kultúrneho domu.

4. novembra 1999 na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva informoval starosta obce o rokovaní so zástupcom organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o premiestnení pomníka obetiam druhej svetovej vojny. Poslanci konštatovali, že projekt treba prerokovať so zástupcami Pamiatkového úradu a vyčísliť finančné náklady. V prvom rade však stanoviť miesto, kam pamätník premiestniť. Starosta obce informoval poslancov o výberovom konaní na realizáciu II. etapy plynofikácie Ladce - Tunežice. Vybrali firmu ARIJA z Ilavy, ktorá bola úspešná pri plynofikácii Základnej školy v Ladcoch. Na zasadaní vystúpili aj občania M. Daňo a R. Hoffstädter, ktorí kritizovali časté trhy poriadané rôznymi firmami v kultúrnom dome, najmä však ceny a nízku kvalitu tovarov. Poslanci prijali správu o podujatiach, ktoré sa budú konať na privítanie roku 2000.

30. novembra 1999 sa konalo posledné zasadanie pracovného charakteru v roku 1999. Poslanci na zasadaní upravili rozpočet na rok 2000, schválili uznesenie o dani z nehnuteľností na rok 2000, ktoré zostalo na úrovni roku 1999. Poslanci súhlasili s darovacou zmluvou plynovodov v Horných Ladcoch a Záhradnej ulici v prospech Slovenského plynárenského podniku. Na záver porady sa poslanci zaoberali situáciou, ktorá vznikla v Kukučínovej ulici, kde nadmerná preprava násypového materiálu na diaľnicu poškodila životné prostredie. Blato vynášané autami úplne zdevastovalo ulicu. Pri riešení sa starosta obrátil na predstavenstvá firiem Hydrostav v Beluši i Komárne i na Slovenskú správu ciest. Keďže sa odpovede nedočkali - uzavreli jednosmerne Kukučínovú ulicu. Obecné zastupiteľstvo konanie starostu schválilo.
Slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 16. decembra 1999.
Stretnutia s poslancami sa zúčastnili predstavitelia organizácií, politických strán a hnutí, spolkov, riaditelia škôl a inštitúcií a pracovníci obecného úradu. Medzi hosťami privítali aj bývalých predsedov MNV a starostu obce.
Slávnostné zasadanie, okrem kultúrneho programu, bolo zamerané na hodnotenie uplynulého roku. V úvodnom prejave zhodnotil starosta obce Ing. arch. Ján Remo klady a zápory v roku 1999 a predstavil prítomným svoje predstavy na rok 2000. Medzi hlavnými cieľmi nevidí iba dokončenie rozpracovaných a plánovaných stavieb, ale i vypracovanie územného plánu a vysporiadanie sa s pripravovanými zmenami v územnej samospráve. V ďalšom bode zhodnotil činnosť obecného zastupiteľstva ako orgánu zástupca starostu Juraj Letko. Potom vystúpili v besede bývalí predsedovia Miestneho národného výboru v Ladcoch Ing. Emil Záhradník, Rudolf Galanský, Jozef Rožník a predchádzajúci starosta obce Ferdinand Bušík. Vystúpenia mali charakter spomienok, ale i vecných pripomienok. V rozprave ďalej hovorili riaditelia škôl Mgr. Ľudmila Vráblová, PaedDr. Vladimír Hromek a Irena Gajdošíková, predstavitelia politických strán Július Šedík (SNS) a Ing. Karol Horký (SZPB a KSS). Starosta obce odovzdal prítomným bývalým predsedom MNV a starostovi spomienkové darčeky.
Na slávnostnom zasadaní panoval názor, že by sa takto - ale v pracovnom duchu - mali stretávať s poslancami častejšie, pravidelne.

Sumárne hodnotenie

Vybraté z úvodného článku v Ladeckých zvestiach č. 6, ktorého autorom je starosta obce Ing. arch. Ján Remo. Ako to už býva, pri preberaní funkcie sa preberá všetko - dobré i zlé. Prevzal som dobrý kolektív pracovníkov obecného úradu, schopných samostatne a kvalifikovane pracovať. Horšie to bolo s pomerne vysokou zadĺženosťou a nedokončenými investíciami, napr. v oblasti plynofikácie, stratovosti bytového hospodárstva i kultúrneho domu. Našou prvoradou úlohou bolo stabilizovať rozpočet obce tak, aby sme boli schopní uhrádzať spátky vysokého úveru a zároveň udržať v chode základnú prevádzku obce. Súčasne sme rokovali s Považskou cementárňou, a.s., o odkúpení časti akcií, aby sme získali nejaké prostriedky na najnutnejšie potreby obce. Najskôr sa nám podarilo odpredať akcie v h odnote 500 000 Sk. Výraznejší obrat nastal odpredajom zvyšných akcií Považskej cementárne, a.s., firme Berger Holding. Keďže prvoradou úlohou bolo dokončenie plynofikácie obce, okamžite sa rozbehli práce na zavedení plynu do Horných Ladiec, ktoré jediné bolo projekčne pripravené.
Obec prispela nemalou čiastkou na dokončení plynofikácie Základnej školy v Ladcoch. Z ďalších aktivít treba spomenúť rozšírenie miestneho rozhlasu, opravu miestnej komunikácie na Cementárskej ulici, plynofikáciu obecného úradu, opravu cintorína, zriadenie malej autobusovej zastávky, asanáciu budovy v Tunežiciach, pôžičku na čističku odpadových vôd v Horných Ladcoch, vybavenie kuchyne v kultúrnom dome atď. Za pomoci brigádnikov sme po celý rok udržovali obec (kosením, vyhrabávaním lístia i likvidáciou čiernych skládok). V Záhorí sa vykonali opravy lesných komunikácií, urobil sa výrez stromov na ceste do Horných Ladiec.
Každodennou činnosťou bola prevádzka obce, kde patrí odvoz odpadu, údržba verejného osvetlenia, miestne komunikácie a pod.

Aj v oblasti kultúrno-spoločenskej sa uskutočnili všetky tradičné oslavy, spomienky, včítane celoslovenskej súťaže Koyšove Ladce. Zachovali sme aj tradíciu stretnutí občanov starších ako 70 rokov i Dňa matiek.
Z plánovaných prác sa nám nepodarilo uskutočniť úpravu cintorína - miesto pre hrobárov a nezískali sme ani budovu bývalého zdravotného strediska, ktorej prevod na obec blokuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

Platenie dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností bola tak ako v roku 1998 i v roku 1999 rozpísaná v troch základných položkách: - daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov.

Daň z pozemkov

Zapísaných - zdanených - tu bolo spolu 1224,95 ha. Z toho orná pôda 363 hektárov, trvalé trávnaté porasty 309 ha, záhrady 27 ha, lesné pozemky 357 ha, zastavané plochy a nádvoria 71 ha, ostatné plochy 95 ha.
Predpis dane za uvedené pozemky bol 598 553 Sk, daňovníci zaplatili 585 778 Sk.

Daň zo stavieb

Sem patrilo celkom sedem položiek podľa jednotlivých druhov stavieb v počte:

- bytové domy a príslušenstvo k nim 618
- stavby poľnohospodárskej prvovýroby 5
- rekreačné a záhradné chaty 27
- samostatne stojace garáže 214
- stavby priemyslu, energie, stavebníctva 37
- stavby na ostatnú podn. a zárobkovú činnosť 46
- ostatné stavby 6.

Celkom sa zdanilo 953 objektov na výmere 136 153 m2. Daňovníkom bola predpísaná daň vo výške 1 036 464 korún. Daňová povinnosť bola zaplatená vo výške 1 015 255 Sk.

Daň z bytov

Daň z bytov bola predpísaná iba na 19 bytov. Celková výmera bytov bola 249 m2 a spoločné zariadenie bytového domu v počte 1. Predpis dane bol 349 Sk, čo majitelia bytov aj zaplatili.

Celkom daň z nehnuteľností bola predpísaná vo výške 1 635 365 Sk a zaplatené 1 601 382 Sk.

V roku 1999 sa vymáhali aj nedoplatky za predchádzajúce roky, z čoho Poľnohospodárske družstvo Košeca zaplatilo kompenzáciou vo forme uskutočnených stavebných prác na lesných komunikáciách, o čom píšem na inom mieste kroniky.


Bytové hospodárstvo

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa časť bytoviek patriacich pod správu obecného úradu v roku 1999 odpredala. Odpredajom bytoviek sa značne znížili náklady na bytový fond, ktorý bol v minulosti vysoko stratový.

K 31. decembru 1999 vo vlastníctve obecného úradu zostali:
- bytovka p.č. 139 - 12 bytov
- bytovka p.č. 141 - 4 byty
- byt č. 177 (pošta) - 2 byty.

Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti organizoval, resp. pomáhal organizovať, občianske obrady a akcie. O niektorých z nich píšem na inom mieste, najmä v rubrike "kultúra".
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán ZPOZ-u a zloženie jednotlivých činností a odborností.
Výbor:

  • Anna Peterková (vedúca)
  • Mária Liptáková
  • Irena Gajdošíková
  • Ľubomíra Porubčanová.
  • Ako sobášiaci boli určení: Ing. arch. Ján Remo, starosta, Juraj Letko, zástupca starostu.Marián Justh, poslanec.

Matrikárkou bola aj v roku 1999 Ľubomíra Porubčanová a Pamätnú knihu, jej výtvarné spracovanie robila Irena Gajdošíková. Hudbu, hru na varhany zabezpečoval Peter Lachký, foto a video Miroslav Remo. Ako recitátori boli pre rok 1999 určení Anna Peterková, Daniela Hudecová a Anna Kováčiková. Príhovory v obradnej miestnosti robila Anna Kováčiková, na cintoríne - pri občianskych pohreboch - Peter Vacula.

Z činnosti ZPOZ-u

Občianske sobáše a pohreby organizoval ZPOZ podľa požiadavky občanov za účinkovania speváckej skupiny žien a pohreby aj s dychovkou Ladčanka.

V júni 1999 v spolupráci s Odborným učilišťom v Ladcoch pripravili už tradičné Odovzdávanie výučných listov absolventom učilišťa.

V septembri sa za prítomnosti starostu obce uskutočnilo Vítanie prvákov na Základnej škole.

12. novembra 1999 v priestoroch kultúrneho domu bolo Stretnutie starších občanov, ktorí sa dožili viac ako 70 rokov. Obecný úrad a jeho ZPOZ za výdatnej pomoci sponzorov pripravili zaujímavé podujatie. V bohatom programe sa takmer k 150 prítomným prihovoril starosta obce Ing. arch. Ján Remo. V ďalšej časti vystúpil súbor Mladosť z Považskej Bystrice a žiaci miestnych škôl. Účastníci stretnutia prevzali darčeky a pri občerstvení a hudbe sa zabavili a zaspomínali. Sponzormi podujatia boli Potraviny AMV (Ing. M. Matuška), BEPOS Beluša (Jozef Chovanec), Potraviny Ladce (R. Hoffstädter).

Medzi mimoriadne vydarené podujatie ZPOZ-u patrili jubilejné sobáše. 50-te výročie sobáša oslávili v obradnej miestnosti obecného úradu Vladimír Cahel s manželkou Irenou, 55. výročie sobáša si pripomenuli Viktor Pražienka s manželkou Máriou. Jozefa Krála a jeho manželku Antóniu pri príležitosti 50. výročia sobáša navštívili členovia ZPOZ-u doma.

Osem občanov, ktorí sa dožili 80, 85 a 90 rokov navštívili členovia ZPOZ-u doma a priniesli im darčeky venované obecným úradom.

Dňa 10. decembra 1999 v obradnej miestnosti obecného úradu privítali do života deti, ktoré sa narodili v roku 1999. Prítomní rodičia a príbuzní sa neubránili dojatiu pri príhovoroch a programe, v ktorom vystúpil spevácky krúžok žien a deti Materskej školy v Ladcoch.

Zbor pre občianske záležitosti počas roku 1999 spolupracoval pri organizovaní Dňa matiek, akcii Večer poézie Pavla Koyša a pri ďalších akciách poriadaných obecným úradom, resp. jeho kultúrnou komisiou. Na začiatok stránky

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

O životnom prostredí, starostlivosti obecného zastupiteľstva o ekologické otázky píšem v časti "Obecné zastupiteľstvo, obecný úrad". V doslovnom znení podávam ďalej informáciu o vplyve cementárne na životné prostredie v Ladcoch a okolí.
Informácia je na základe § 14 zákona číslo 171/1998 Z.z., podľa ktorého je znečisťovateľ ovzdušia povinný podávať občanom správu.

Ovzdušie

V roku 1999 bolo do ovzdušia z jednotlivých výrobných zariadení Považskej cementárne, a.s., Ladce, vypustených spolu 247 ton tuhých znečisťujúcich látok a 934 ton plynných znečisťujúcich látok. Za tieto cementáreň odviedla do Štátneho fondu životného prostredia 1 580 000 Sk.

Pritom koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách a vzduchu z komínov a technologických výduchov sa pohybovali v hodnotách od 3,7 mg/m3 do 43 mg/m3, pričom zákonný limit je 50 mg/m3. Limitné koncentrácie 250 mg/m3 boli prekročené v spalinách z kotolne. Stav sa zmení po rekonštrukcii - plynofikácii v roku 2000.

Zákon č. 309/1991 Zb. o ovzduší stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného slinku je možné vypustiť do ovzdušia 1,5 kg prachu. Považská cementáreň, a.s., vypustila v roku 1999 iba 0,32 kg prachu na 1 tonu vyrobeného slinku.
Koncentrácie plynných látok ako SO2, CO a NOx neprekročili.


Vodné hospodárstvo

Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke, sú čistené v mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd, z ktorej sa vypúšťajú do Lúčkovského potoka.
V roku 1999 vypustili 251 000 m3 vôd s priemerným znečistením BSK 6 mg/l, pričom povolená koncentrácia znečistenia vo vypúšťaných vodách je 20 mg/l.

Odpadové hospodárstvo

Považská cementáreň sa aj v roku 1999 významne podielala na likvidácii odpadkov tým, že znižovala zaťaženie prírody prirodzenými postupmi nezlikvidovateľných odpadov. V cementárskej peci v roku 1999 spálili okolo 3000 ton gumového odpadu, najmä pneumatík, ktoré by inak skončili na skládke. Vlastné odpady, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prírodu (žiarivky s obsahom ortuti, olovené akumulátory), likvidujú cez externé organizácie, ktoré zabezpečia ich neškodnú likvidáciu.
Komunálny odpad skladujú na riadenej skládke Luštek. Otázky životného prostredia v závode sleduje a riadi Ing. Vladimír Ivanka, vedúci oddelenia životného prostredia, ktorý dal podklady - hodnotenie o činnosti v ekologickej oblasti za rok 1999.
Cementáreň za posledných asi 6 rokov urobila veľa aj pre prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú a to v interiéroch i na nádvoriach cementárne, kde pribudli stromy, kríky a trávniky.
Na začiatok stránky

VOĽBA PREZIDENTA SR

 

Zákon Národnej rady SR stanovil pravidlá voľby prezidenta SR prvýkrát voleného občanmi. Dátum bol určený na 15. mája 1999 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo sa koná v sobotu 29. mája 1999 opäť od 7.00 do 22.00 hodiny.

V Ladcoch bol okrsok č.1 v kultúrnom dome (volili občania z Hviezdoslavovej ulice, Záhradnej, Cementárskej ulice a ulice Janka Krála). Okrsok č.2 bol v Základnej škole Ladce pre občanov z ulice Ľ. Štúra, Vážskej, Janka Krála a Kukučínovej. Okrsok č.3 bol umiestnený v Osvetovej besede Tunežice a bol určený pre občanov miestnej časti Tunežice. Voľby riadila miestna volebná komisia a okrskové komisie - pre každý okrsok osobitná.

Voľba prezidenta SR sa konala v dvoch kolách, keďže ani jeden z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu. Prezidentom sa stal Rudolf Schuster, kandidát vládnej koalície.

Voľby v Ladcoch

1. kolo (15. máj 1999):
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamov bol 1 964. Počet odovzdaných hlasov za všetkých kandidátov bol 1 503, čo znamená 76,53%. Jednotliví kandidáti v Ladcoch dosiahli tieto výsledky:

  • V. Mečiar (1030),
  • Rudolf Schuster (289),
  • Ivan Mjartan (63),
  • M. Vašáryiová (59),
  • J. Slota (37),
  • B. Zala (10) atď.

Do druhého kola postúpili V. Mečiar a R. Schuster.

2. kolo (29. máj 1999):
Počet voličov zapísaných do zoznamov bol 1 953, platných hlasov 1 053 (77,98%).

  • V. Mečiar dostal 1 182 a
  • R. Schuster 341 hlasov. Na začiatok stránky
ŠKOLSTVO V OBCI

 

Materská škola

V školskom roku 1998 - 1999 mali v prevádzke 4 triedy s 94 deťmi. Dve triedy navštevovali tzv. predškoláci (deti 5 - 6 ročné), jedna trieda stredná skupina (4 - 5 ročné deti), jedna trieda najmladšie deti. V škole pôsobilo okrem riaditeľky - Irena Gajdošíková, 7 učiteliek a 5 správnych zamestnancov. Sem sa nezarátavali pracovníčky prádelne, ktorá prala aj pre zariadenia: Obecný úrad v Ladcoch (kultúrny dom), MŠ Slávnica, Tuchyňa, Bolešov, Košeca, Horná Poruba a pre chatu Vršatec.

Aj v tomto roku riešili mnohé hospodárske otázky. Školská správa hradila elektrickú energiu, teplo a vodu. Ďalšie výdavky - údržbu, modernizáciu a estetizáciu robili svojpomocne a za pomoci sponzorov. Takto opravili strechu na kočikárni (20 000 Sk hradila kozmetička Denisa Gregorová, ktorá má prevádzku v bývalom oddelení jaslí). Vybavenie kuchyne zaplatil Obecný úrad v Ladcoch (12 500 Sk). Považská cementáreň platila prestieradlá, ďalší sponzori hračky. Aj bežné opravy zabezpečovalo vedenie MŠ cez rodičov a Považskú cementáreň. Poplatok - školné 100 Sk na dieťa odvádzali Trenčianskemu kraju a poplatok 50 Sk použili na nákup pomôcok.

Medzi hlavné aktivity, okrem celkového výchovného a vzdelávacieho zamerania patrili mnohé podujatia, ktoré sa v MŠ stali už tradičnými. Medzi najkrajšie patrili "Mikulášske besiedky", pripravené spolu s rodičmi v každej triede osobitne. Pri slávnostnom zápise do prvej triedy dostali deti pamätné listy a darčeky. Vo februári v každej triede pripravili detský karneval, v marci navštívili obecnú knižnicu. Tradičná je už účasť na Dni matiek, pri akciách Zboru pre občianske záležitosti atď.

Za najvydarenejšiu však považujú akciu "Stretnutie s rozprávkami". Učiteľky školy sa prezliekli za rozprávkové bytosti s množstvom svojpomocne zhotovených rekvizít. Školský dvor sa na veľkú radosť detí premenil na dvor rozprávkový.

Zaznamenali sme aktivitu (ako každý rok) učiteliek MŠ pri výrobe učebných pomôcok a metodických podujatiach na skvalitnenie výchovy. Z týchto akcií vyniklo metodické stretnutie zástupcov škôl okresu, uskutočnené v MŠ Ladce na tému "Netradičné výtvarné techniky", kde lektorkou bola riaditeľka školy I. Gajdošíková.

Dobrú spoluprácu zaznamenali so Základnou školou v Ladcoch v rámci kontinuity výchovného a vyučovacieho procesu. Na prvé miesto však kládli spoluprácu s Obecným úradom v Ladcoch, Považskou cementárňou, a.s., Združením rodičov i Odborným učilišťom Ladce.

V školskom roku 1999 - 2000 bolo na dochádzku prihlásených 90 detí. Otvorili 2 triedy predškolákov, jednu triedu detí 4 - 5 ročných a jednu triedu 3 - 4 ročných detí.

K otvoreniu školského roka za pomoci sponzorov zestetizovali triedy i celý areál školy. Ako sponzori k tomu prispeli opäť Obecný úrad a Považská cementáreň, a.s. Ruku k dielu priložili učiteľky a zamestnanci školy a rodičia.

Základná škola

V školskom roku 1998 - 1999 vedenie školy bolo v tomto zložení:

 • Mgr. Ľudmila Vráblová, riaditeľka
 • Mgr. Monika Fábryová, zástupkyňa
 • Mgr. Mária Bednáriková, výchovná poradkyňa.
 • Ako administratívna pracovníčka pracovala v školstve Ľubica Záhradníková, ako
 • vedúca školskej jedálne Marta Daňová a nový školník Jaroslav Belko.

V školskom roku 1998 - 1999 sa začala realizovať nová koncepcia vyučovania v 2. a 3. ročníku a v 5. a 6. ročníku. V 7. a 8. ročníku podľa inovovaných učebných osnov a v 9. ročníku podľa rámcových osnov. V spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou a s lekármi rozvíjali v 8. a 9. ročníku výchovu k rodičovstvu.
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám (26. jún) organizovali rôzne aktivity.

Do výchovno-vzdelávacej činnosti bol zahrnutý program "Čisté ruky", ktorý má za úlohu napomôcť tvoriť osobnosť detí.

Rovnako venovali pozornosť realizácii koncepcie enviromentálnej výchovy.
V škole pracovalo 7 metodických združení a predmetových komisií, ktoré zjednocovali úsilie učiteľov v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

V škole učitelia úspešne viedli záujmové krúžky: šachový, spevácky, športový, strelecký, prírodovedný, "Tvorivý človek", nemecký jazyk, anglický jazyk.

V lyžiarskom stredisku Mojtín pod vedením M. Bednárikovej a L. Gallovej absolvovalo 30 žiakov 7. a 8. ročníka lyžiarsky výcvik. Plavecký výcvik usporiadali v máji a júni 1999 v krytej plavárni Dubnica nad Váhom pre 37 žiakov 3. ročníka.
Žiaci 4. a 7. ročníka (72 detí) boli od 25. mája do 11. júna 1999 v škole v prírode v rekreačnom zariadení "Skaličan" v Skalici.

V mimovyučovacom čase mali žiaci možnosť navštevovať Školský klub, ktorý viedli vychovávateľky Jarmila Gabková a Beata Magicová. Celkom 50 žiakov vytvorilo 2 oddelenia. Do športových a záujmových krúžkov sa mohli prihlásiť aj žiaci, ktorí klub nenavštevovali.

Žiakom a rodičom sa darilo v zbere druhotných surovín. Ich zásluhou sa nazbieralo a odovzdalo za 12 300 korún papiera, železného šrotu a gaštanov.

Žiaci školy získali mnohé ocenenia a umiestnenia v rôznych súťažiach poriadaných v rámci okresu, kraja i v rámci Slovenska. Spomeniem iba niektoré (ďalšie sú zachytené v kronike školy): Poznaj a chráň (1. miesto v Trenčianskom kraji), šachy (1. miesto v okrese), PUZZLE (1. miesto v okrese), O zlaté jablko (1. miesto), Dom, v ktorom chcem bývať (1. miesto). Ďalej niekoľko prvých, druhých a tretích miest v ľahkej atletike a dobré umiestnenia v ďalších športoch.

Školskí pracovníci oslávili Deň učiteľov 18. marca 1999 na spoločnom posedení v Trenčianskych Tepliciach.

Najväčším prispievateľom v roku 1999 bol Obecný úrad v Ladcoch, ktorý zabezpečil väčšinu financovania plynofikácie školy (o čom píšem v časti "Obecný úrad"), ale poskytol aj ďalšiu materiálnu podporu. Považská cementáreň poskytla počítač, peňažné príspevky, rozmnožovacie práce, drobné údržbárske práce a pod. Finančne prispeli i podnikatelia Škuta, Jendrol, Kubáňová, Doprastav a ďalší.

Na začiatku školského roka 1999 - 2000 mala škola 324 žiakov, z toho v ročníkoch 1. - 4. bol počet žiakov 149, v 5. - 9. ročníku 175. Začali sa vyučovať v 16 triedach. Vedenie školy sa nezmenilo, zmena nastala v školskej jedálni, kde sa vedúcou stala Renáta Mikušková.

Odborné učilište

Vedenie školy bolo tak, ako v roku predchádzajúcom, v zložení:

 • PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ
 • Mgr. Miroslav Sňahničan, zástupca pre teoretické vyučovanie
 • Ing. Stanislav Turček, zástupca pre praktické vyučovanie
 • Mgr. Stanislav Kret, zástupca pre mimoškolskú výchovu
 • Ing. Eva Daňová, zástupca pre ekonomicko-technickú činnosť.
 • Hlavní majstri:
  • Ján Filo (murári)
  • Miroslav Záhradník (zámočníci a stolári)
  • Anna Orihelová (krajčírky)
  • Júlia Hromková (záhradníci).
 • Vedúcou školskej jedálne bola Mária Horváthová.

Vyraďovanie absolventov v školskom roku 1998 - 1999 sa uskutočnilo písomnými skúškami (17. júna), praktickou časťou (18. - 19. júna), ústnymi skúškami (22. - 23. júna). Celkom OU Ladce ukončilo 84 žiakov s výučnými listami v odboroch murár, maliar, stolár, zámočník, inštalatér, krajčírka, záhradníčka - záhradník.
Slávnostné odovzdanie výučných listov bolo 23. júna 1999.

Prijímacie konanie bolo 4. mája 1999. Dovedna prijali 82 prvákov do všetkých odborov, ktoré škola mala v predchádzajúcom školskom roku.

Škola mala spolu 24 tried s 274 žiakmi. Internátne ubytovanie využívalo 102 žiakov (69 chlapcov a 33 dievčat). V škole a internáte mali 36 žiakov s nariadenou ústavnou výchovou.

V mimoškolskej výchove prevládali športové aktivity, ale nezanedbali sa ani ostatné výchovné akcie, ktoré majú na škole už tradíciu a prispievajú k celkovému vývoju osobnosti žiakov. Zo športových súťaží mimoriadne vynikli medzinárodné súťaže, ktoré stoja za podrobnejšiu zmienku.

Ešte v roku 1998 sa žiaci zúčastnili na atletickej súťaži v Španielsku (Sevilla). Účasť organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. Radoslav Oláh získal 1. miesto v päťboji (najcennejšia medaila), Kristína Gáborová 1. miesto v skoku do diaľky a v behu na 100 metrov, Monika Horňáčková 1. miesto vo vrhu guľou.

V dňoch 26. júna - 4. júla 1999 odišli žiaci OU do Spojených štátov amerických (mestá Raeilgh, Durham, Chapel Hill a Cary v Severnej Karolíne). Zúčastnili sa 10. Svetovej letnej špeciálnej olympiády pre športovcov s mentálnym postihom. Kristína Gáborová získala striebornú medailu v behu na 400 metrov a chlapci bronzovú v unifikovanom futbale (Radoslav Oláh, Martin Kuchár, Zdeno Balog).

Žiaci sa zúčastňujú každoročne Celoslovenských športových hier učňovských škôl. 20. ročník týchto hier pre dievčatá sa uskutočnil 27. - 29. mája 1999 v Ladcoch. Odborné učilište Ladce bolo na týchto hrách najúspešnejšie v celej histórii týchto hier. V celkovom hodnotení (ľahká atletika a volejbal) skončili s 59 bodmi na prvom mieste (Prakovce na 2. mieste mali 31 bodov). Rovnako sa stali víťazkami aj turnaja vo volejbale.

Chlapci mali svoje celoslovenské hry v Starej Ľubovni. Získali 2. miesto vo volejbale, 3. miesto vo futbale a celkove skončili štvrtí.

26. mája 1999 poriadali ľahkoatletickú súťaž, ako akési otvorenie sezóny, Pohár riaditeľa OU.

Významné miesto v procese odbornej výchovy zaujíma Celoslovenská súťaž zručnosti. V odvetviach záhradníci (Nová Ves nad Žitavou), zámočníci (Kysucké Nové Mesto), služby a domáce práce (Prievidza), maliari (Beňadiková), murári (Liptovský Ján), súťažia žiaci odborných učilíšť z celého Slovenska. Žiaci Odborného učilišťa Ladce sa na horeuvedených súťažiach v roku 1999 umiestnili na popredných miestach. Najlepšie sa však darilo dievčatám v odbore krajčírka. Tento odbor mal súťaž v Ladcoch. OU Ladce získalo prvé miesto ako družstvo a prvá bola aj Jana Kurejová.

Žiačky učilišťa so svojími módnymi výrobkami sa uviedli v hoteli Sidia vo Veľkom Újezde (ČR), kde módnu prehliadku organizovali české školy.
V Odbornom učilišti Ladce vychádzal vynikajúci školský časopis, ktorý znesie akékoľvek porovnanie s podobnými školskými publikáciami.
Na začiatok stránky

KULTÚRNY ŽIVOT

 

Koyšove Ladce

Najviac sledovaným podujatím v roku 1999 bola opäť súťaž Koyšove Ladce, usporiadaná v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, dňa 22. októbra 1999. Celé podujatie usporiadal Obecný úrad v Ladcoch, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Klub priateľov poézie Pavla Koyša a Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave. Súťaž bola pod patronáciou Ministerstva školstva v Bratislave.

V tomto roku sa súťaž poriadala pre mládež z Trenčianskeho a Žilinského kraja tak, že sa jej mohli zúčastniť maximálne dvaja recitátori z jednej ZŠ, ZUŠ, SŠ a SOU. Vypísali ju pre:

III. kategóriu - žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ
IV. kategóriu - študenti SŠ a SOU
V. kategóriu - dospelí občania.

V porote III. a V. kategórie zasadali Rudolf Čižmárik (Klub priateľov poézie Pavla Koyša), Lýdia Gallová (ZŠ Ladce), Monika Ulická (PX centrum Považská Bystrica).
V porote IV. kategórie boli Vojtech Kondrót (Klub priateľov poézie Pavla Koyša), Anton Baláž, Elena Kukurová (Považská Bystrica), Beata Kvaššayová (ZUŠ Dubnica nad Váhom).

 • Výsledky súťaže:

  • III. kategória:
   • 1. Mária Kmeťková
   • 2. Jana Dudoňová
   • 3. Zuzana Gašparíková
  • IV. kategória:
   • 1. Váňová Michaela
   • 2. Abíková Zuzana, Labudíková Petra
   • 3. Sunegová Lucia, Botka Ivan
  • V. kategória:
   • 1. Jana Vidová
   • 2. Alena Ondrejmišková
   • 3. Ľudmila Šuvadová

V podvečer, za pomerne veľkej účasti občanov a hostí, položila kyticu kvetov k buste básnika Pavla Koyša jeho manželka JUDr. Koyšová spolu so starostom obce Ing. arch. Jánom Remom. Potom sa konal v prístavbe kultúrneho domu spomienkový večer. Tu s uvítacím prejavom vystúpil starosta obce, recitačnú súťaž zhodnotil spisovateľ Vojtech Kondrót. Po odovzdaní cien si prítomní vypočuli víťazné básne.
V ďalšom programe recitovali umelci z Bratislavy Mária Kráľovičová, M. Dacejová a Anton Baláž. Rovnako sa páčilo vystúpenie spevákov Antona Baláža a J. Bachratého. V programe účinkovala hudobná skupina z Bratislavy a tradične aj dychovka Ladčanka. Moderátorkou bola Alžbeta Bušíková.

Rôzne kultúrne a spoločenské podujatia

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Základná organizácia KSS v súčinnosti s obecným úradom, usporiadali 30. apríla oslavu 54. výročia oslobodenia obce. Slávnosť začala pred kultúrnym domom a skončila sa kladením vencov k pomníku padlých v druhej svetovej vojne.

Deň matiek

Organizátorom oslavy Dňa matiek bol 8. mája 1999 Obecný úrad Ladce. Sálu kultúrneho domu zaplnili matky, ale i deti, ktoré pripravili bohatý kultúrny program. V programe vystúpili deti z Materskej školy, Základnej školy, Odborného učilišťa Ladce a deti Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici. O zdarný priebeh slávnosti sa pričinili sponzori - miestne predajne potravín AMV, J. Daňo, R. Hoffstädter.

Deň zvrchovanosti Slovenska

Tradičnú slávnosť pri príležitosti Dňa zvrchovanosti Slovenska usporiadali Slovenská národná strana a Hnutie za demokratické Slovensko v priestoroch "Pod gaštanmi". Dňa 17. júla sa tu zišiel značný počet občanov, funkcionárov obecného zastupiteľstva, politických strán a hnutí. Hosťom bol aj náš rodák - poslanec NR SR za SNS Ing. Rastislav Šepták. Pri vatre a občerstvení vyhrávala dychová hudba Ladčanka.

Výročie SNP

55. výročie Slovenského národného povstania si občania pripomenuli 27. augusta 1999 na spomienkovej oslave, ktorú usporiadal Obecný úrad v Ladcoch, organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov a miestna organizácia KSS. Účastníci si vypočuli prejav a položili vence k pamätnej tabuli na kultúrnom dome a k pamätníku padlých v druhej svetovej vojne.

Vítanie roku 2000

Obecný úrad a kultúrna komisia obecného zastupiteľstva usporiadali na záver roku 1999 a začiatok roku 2000 v noci pred pohostinstvom Kopyto stretnutie občanov. Stretnutie sa mimoriadne vydarilo nielen pre pestrý program - ohňostroj, koncert dychovej hudby, podávanie vareného vína, ale najmä pre veľkú účasť občanov (vystriedalo sa okolo 600 - 700 ľudí). Občania si navzájom blahoželali, priali zdravie a úspech v roku 2000. Stretnutie občanov zblížilo a prispelo k upevneniu občianskej spolupatričnosti.

Ďalšie podujatia

Mnohé ďalšie podujatia sa konali v rámci miestnych škôl (Medzinárodný deň detí, Mikulášske besiedky, karnevaly a pod.) sa uvádzajú v rubrikách "školy". Rovnako aj podujatia organizácií, spolkov, politických strán a hnutí sú uvedené v patričných rubrikách týchto organizácií.

Kultúrny dom

V kultúrnom dome pracovali na úväzok vedúca Zdena Hriadelová, údržbár Július Šedík a dve upratovačky.

V roku 1999 sa začali riešiť otázky využívania kultúrneho domu, jednotlivých priestorov. Na konci roku sa dala do užívania časť priestorov novej prístavby Telovýchovnej jednote Tatran cementáreň Ladce, ktorá však potrebuje stavebnú úpravu.

Permanentne sa využívala knižnica (2x týždenne) a časť starej prístavby je permanentne prenajatá firme PALIVEX.

V novej prístavbe bola časť roka zasadačka obecného zastupiteľstva, časť prenajatá Cestným stavbám. Horná časť s kuchyňou sa prenajímala na rôzne schôdze, oslavy verejného a súkromného charakteru a na kultúrne podujatia.

V starej prístavbe - v jednej miestnosti - bola inštalovaná stála výstava z histórie Ladiec. Obecný úrad sa v roku 1999 zaoberal otázkou zriadenia expozície v podobe pamätnej siene obce s doplnením trojrozmerných exponátov a priestorovej úpravy.
Veľká sála a vestibul kultúrneho domu boli na kultúrne účely využívané najmenej. Okrem osláv a väčších schôdzí využívali tieto priestory rôzne firmy na obchodné účely (jarmoky, predajné dni), celkom devätnásťkrát. Iné organizácie poriadali vo veľkej sále zábavy a diskotéky (jedenásťkrát). Iných podujatí bolo osemnásť.
V priestoroch DK sa každú druhú nedeľu schádza "Mariánska družina".

Kino domu kultúry

V roku 1999 sa do čiastočnej prevádzky dalo opäť kino domu kultúry. V tomto roku premietli 12 filmov, všetko atraktívne, u ktorých bol predpoklad návštevnosti. Všetky filmy videlo dovedna 1 308 divákov, čo je o niečo viac ako 100 divákov na jedno predstavenie.

Obecná knižnica

V roku 1999 mala obecná knižnica 264 čitateľov, z toho 100 vo veku do 14 rokov a 69 čitateľov do 19 rokov. V tomto roku zaznamenali 4 574 návštev, ktoré si vypožičali 12 401 kníh. Knižný fond knižnice patrí medzi najväčšie v okrese, ale skladba nie je najvhodnejšia - chýbajú najmä nové diela, diela z populárnej literatúry. Cena kníh na trhu stúpla aj v roku 1999 a tak pomerne vysoká suma, 15 233 Sk, ktorú na nákup kníh venoval Obecný úrad v Ladcoch nie je dostatočná i keď pripočítame 3 000 Sk, ktorými prispela Považská cementáreň, a.s., Ladce.
Túto otázku zrejme nevyrieši ani zvýšenie ročného čitateľského poplatku, pretože cena kníh porastie aj v ďalších rokoch.

Obecná kronika

Obecná kronika sa píše súbežne, vždy do konca februára v nasledujúci kalendárny rok. V roku 1999 sa zadal prepis kroniky (na počítači) za roky 1992 - 1999.

Ladecké zvesti

Hlavným cieľom znovuvydávaných Ladeckých zvestí, informačného spravodajcu Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bolo oboznamovať občanov s miestnymi udalosťami, zasadaniami obecného zastupiteľstva, organizácií, spolkov, škôl, miestnych závodov atď.

Ťažiskovými článkami boli príhovory starostu obce, kde informoval o tom, čo sa vykonalo a čo sa plánuje vykonať v nasledujúcich mesiacoch. Vychádzal pritom zo zasadaní a uznesení obecného zastupiteľstva. Dosť priestoru sa venovalo histórii obce v rubrike "Stalo sa pred rokmi", jubileám občanov, úmrtiam a narodeniam v rubrike "Z matriky obce", osobnostiam z histórie obce, pozoruhodným uplatneniam žijúcich občanov (športovci, vynikajúci študenti) a otázkam telovýchovy.

V roku 1999 vyšlo 6 čísiel, posledné v roku ako dvojčíslo s prehľadom historických udalostí za posledných 500 rokov. Redaktorom bol Branislav Lipták st., grafická úprava firma BEEL z Púchova a tlačiareň ASSA, s.r.o., Púchov.

Miestny rozhlas

Miestny rozhlas prešiel čiastočnou rekonštrukciou, takže v roku 1999 bola veľmi dobrá počuteľnosť vo všetkých častiach obce. Rozhlas vysielal iba správy obecného charakteru, rôzne pokyny, reklamu predajcom zeleniny a iným obchodníkom (za poplatok), smútočné oznámenia, blahoželania k životným jubileám na požiadanie príbuzných, propagáciu kultúrnych, spoločenských a politických podujatí. Hlásateľkami boli pracovníčky obecného úradu.

Klub seniorov

8. októbra 1999 založili z podnetu kultúrneho domu Klub seniorov. V tento deň sa zišlo okolo dvadsať záujemcov o túto činnosť. Účastníci tohto prvého stretnutia poverili skupinu: Rudolf Galanský, Július Šedík, Lýdia Haršániová, Júlia Belianová, Rudolf Fedor, Ferdinand Bušík a Zdena Hriadelová, aby vypracovali podrobný program, zámery a pravidlá činnosti Klubu seniorov. Pre klub určili osobitnú činnosť, ktorú treba vybaviť potrebným zariadením.

Mladí divadelníci

Pri Odbornom učilišti v Ladcoch v roku 1999 založili divadelný súbor. Pod vedením vychovávateľa Vaculu nacvičili divadelné predstavenie Tri prasiatka. S hrou vystúpili na viacerých miestach, najmä však na divadelnej prehliadke "Tvorba detí nepoznaných" v Liptovskom Mikuláši.

Zábavné odpoludnie

V rámci osláv vítania roku 2000 pripravil kultúrny dom, kultúrna komisia OZ a miestne školy zábavné odpoludnie pre najmenšie deti, žiakov ZŠ a pre študentov stredných škôl. Diskotéku z Dubnického rozhlasu striedali rôzne zábavné hry o ceny venované obecným úradom. V programe vystúpili s úspechom tri tanečné súbory detí a mládeže pod vedením choreografky Bohunky Fabovej.

Spevácky krúžok žien

Krúžok žien účinkoval na požiadanie pri rôznych občianskych akciách. Najviac vystúpení mali pri občianskych pohreboch, privítaní do života, jubilejných sobášoch a pod. Oživenie a skvalitnenie znamenalo zapojenie mladého organistu Petra Lachkého.

Dychová hudba

Dychová hudba Ladčanka účinkovala pri všetkých celoobecných podujatiach: pri oslavách, pri podujatí Koyšove Ladce, na záver roku 1999 a pod. Podobne účinkovali na podujatiach SNS, HZDS, na oslavách 110. výročia cementárne, na stretnutí dôchodcov atď. Dychovka spolupôsobila takmer na všetkých pohreboch a to nielen v Ladcoch, ale aj v Košeci, Podhorí, Hloži a inde. V roku 1999 vystúpili takmer 50 krát.
Detská dychovka zaznamenala pokles, takmer nevystupovali.

Tanečné súbory

Aktívna choreografka Bohunka Fabová pripravila počas roka 1999 tri tanečné súbory, rozdelené podľa veku detí: najmenšie, žiačky základnej školy a staršie, mládež stredných škôl. Veku bola prispôsobená choreografia a hudba. Súbory s úspechom vystúpili na zábavnom popoludní mládeže v Ladcoch 29. decembra 1999. Tieto tanečné súbory boli v Ladcoch jedinou tvorivou kultúrnou aktivitou. Na začiatok stránky

POLITICKÉ STRANY A HNUTIA

 

Pred parlamentnými voľbami v roku 1998 boli v obci aktívne Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická strana Slovenska, Slovenská národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie a Strana občianskeho porozumenia. V roku 1999 aktívne zostali iba tri skôr menované, KDH vyvíjalo skôr náboženskú činnosť a Strana občianskeho porozumenia takmer nijakú. Členovia oboch strán - zvolení poslanci - boli v obecnom zastupiteľstve aktívni ako predsedovia komisií.

Hnutie za demokratické Slovensko

Obecná organizácia v Ladcoch mala nasledovné vedenie:

 • Bc. Miroslav Záhradník, predseda
 • Ing. arch. Ján Remo, podpredseda
 • Daniela Cahelová, pokladník
 • členovia: Mgr. Ľudmila Vráblová, Ing. Ladislav Luhový.

Organizácia v roku 1999 pracovala a politicky vplývala na diane v obci najmä prostredníctvom starostu obce a členov obecného zastupiteľstva - poslancov za HZDS.

Na popularizovanie myšlienok hnutia využívala organizácia stretnutia s poslancami NR SR (za HZDS). Prvé stretnutie sa konalo s Miroslavom Maxonom a Imrichom Andrejčákom.

Ďalšie stretnutie bolo 12. novembra 1999 s poslancami za HZDS Katarínou Tótovou, Vojtechom Tkáčom a Jozefom Zlochom, ktorí odpovedali na otázky účastníkov stretnutia, oboznámili ich so súčasnou politickou situáciou na Slovensku, o nasmerovaní politiky HZDS a budúcnosti hnutia. Občania boli spokojní s takýmto bezprostredným spôsobom informácie.

Na okresnom sneme HZDS v Dubnici nad Váhom sa zúčastnili Ing. arch. Ján Remo, Bc. Miroslav Záhradník, Ing. Emil Záhradník, Mgr. Ľudmila Vráblová a Ing. Ladislav Luhový. Na krajskom sneme HZDS bol za obecnú organizáciu a okres Bc. Miroslav Záhradník.

Obecná organizácia bola v roku 1999 spoluorganizátorom osláv zvrchovanosti Slovenska, vzniku SR a ďalších.

Sila a vplyv organizácie HZDS v Ladcoch sa prejavila pri voľbe prezidenta SR, kde v druhom kole Vladimír Mečiar, predseda HZDS, získal 1182 hlasov oproti terajšiemu prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi 341 hlasov.

Komunistická strana Slovenska

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska v Ladcoch mala v roku 1999 spolu 24 členov. Na čele organizácie bol tento výbor:

 • Ing. Karol Horký, predseda ZO KSS
 • Jozef Kováč, podpredseda
 • Anton Haršáni, tajomník
 • Rudolf Galanský, hospodár
 • Ján Čemeš st., člen výboru
 • Ladislav Černota, vedúci revíznej skupiny.

Činnosť v roku 1999 organizácia zamerala na analyzovanie výsledkov parlamentných volieb a komunálnych volieb v roku 1998. Organizácia bola spoluorganizátorom osláv oslobodenia obce, osláv 1. mája a oslavy výročia Slovenského národného povstania.
Členovia sa zúčastňovali na protestných mítingoch na okresnej úrovni i na celoslovenskom protestnom zhromaždení 16. novembra 1999 v Bratislave.

Slovenská národná strana

Dňa 27. februára 1999 sa v Ladcoch konala Okresná konferencia Slovenskej národnej strany. Hosťami tejto konferencie boli aj Ing. Rastislav Šepták - poslanec NR SR, Ing. Paška - poslanec NR SR, MUDr. Zelník, Július Šedík a Jozef Švihel.
Na Krajskej konferencii v Trenčíne 27. marca 1999 bol za organizáciu SNS v Ladcoch Jozef Švihel.

Dňa 25. septembra 1999 bol v Žiline Snem SNS, kde bol delegátom za organizáciu v Ladcoch Július Šedík. Tento snem prerušili a ukončili. Po dohode s delegátmi snem pokračoval vo svojom programe v Nitre, kde sa delegát z Ladiec, Július Šedík, tiež zúčastnil.

Na základe pokynu výboru SNS z Bratislavy sa v organizácii Ladce ako aj v ostatných na Slovensku konali voľby nového výboru:

 • Július Šedík, predseda
 • Jozef Švihel, podpredseda
 • Ľ. Šedíková, tajomníčka
 • Z. Habánková, hospodárka
 • členovia: D. Čemeš, Ľ. Turza, R. Šedík, P. Habánek.

Organizácia SNS v Ladcoch pripravila v spolupráci s ďalšími organizáciami slávnosť na výročie vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska. Zúčastnili sa jej aj poslanec NR SR za SNS Ing. Rastislav Šepták a starosta obce Ing. arch. Ján Remo a značný počet občanov. Na slávnosti koncertovala dychovka Ladčanka.

Kresťansko-demokratické hnutie

Počas roku 1999 usporiadali štyri výborové a dve členské schôdze. Svoju činnosť zamerali viac na cirkevné - náboženské aktivity. Prejavovali to v podobe upratovania a výzdoby náboženských objektov, osobitne zriadenia a postupnej úpravy modlitebne v Tunežiciach (píšem o tom na inom mieste). Výbor pracoval v zložení:

 • Jozef Daňo, predseda
 • Marta Daňová
 • Ing. Marián Faturík
 • Martin Fatura
 • Ing. Mária Ježová.

Svoj politický vplyv na riadenie obce uplatňovali cez poslanca (Jozef Daňo) obecného zastupiteľstva a cez členov komisií. Na začiatok stránky

ORGANIZÁCIE A SPOLKY

 

V Ladcoch pracovalo v roku 1999 celkom 13 organizácií a spolkov. Najviac sa darilo záujmovým organizáciám (Poľovnícke združenie, telovýchovné organizácie, Slovenský rybársky zväz), menej ostatným. U niektorých sme zaznamenali očividný úpadok.

Poľovnícke združenie "BUKOVINA"

K 31. decembru 1999 malo združenie dovedna 29 členov. Na čele organizácie bol výbor v zložení:

 • Ján Prekop, predseda
 • Ing. Jozef Orihel, podpredseda
 • Vladimír Češko, poľovnícky hospodár
 • Ján Bednárik, tajomník
 • Ľuboš Lachký, finančný referent
 • Alojz Slávik, kynologický referent
 • Ján Kukuliaš, strelecký referent.
 • V revíznej komisii boli Dušan Peterka (predseda)
 • členovia: Anton Haršáni a Sváďa Peter.

Hlavným cieľom a úlohou združenia bola starostlivosť o zver. K tomu bolo treba zabezpečiť krmivo na zimné obdobie. V roku 1999 to bolo 80 q objemového, 60 q dužinatého a 80 q jadrového krmiva. Okrem toho poskytli 4 q soli a 3 q gaštanov.
V revíri združenia Bukovina je 32 krmelcov a zásobníkov na objemové krmivo, 39 slanísk a jedna kŕmna linka pre muflóny. Objemové krmivo si združenie zabezpečuje svojpomocne kosením lúk, sušením sena a ďateliny, ostatné nakupovali.

Pravidelne každý rok sa robí preliečovanie raticovej zveri liečivami, ktoré sa dávajú do kŕmnych válovcov vo forme granulátov. Tak to bolo aj v roku 1999, rovnako ako orálna vakcinácia líšok (proti besnote).

Členovia poľovníckeho združenia pomohli PD v Ladcoch a Beluši pri jarných a letných poľnohospodárskych prácach, čím čiastočne kompenzovali škody, ktoré spôsobuje diviačia zver.

V roku 1999 za jednu z hlavných úloh pokladali údržbu poľovníckych zariadení. Posedy, krmelce, zásobníky, slaniská, úpravu studničiek, chodníkov a pod.
V závere roku 1999, keď vrcholila poľovnícka sezóna sa členovia zamerali na lov zveri. Ročne (aj v roku 1999) to bolo 80 kusov všetkých druhov raticovej zveri. Drobná zver - zajace, bažanty a iné sa vzhľadom na veľmi nízky stav neloví.

Súčasný stav zveri je nasledovný:

jelenia zver - 28 kusov
srnčia zver - 42
diviačia zver - 32
muflónia zver - 56 kusov.

V novembri 1999 a v roku predchádzajúcom obnovili členovia Poľovníckeho združenia Bukovina v Ladcoch tradičné Katarínske zábavy s bohatou tombolou a pravým poľovníckym gulášom.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ladcoch mala v roku 1999 spolu 15 členov (troch v roku 1999 prijali).
Činnosť organizácie usmerňoval výbor v zložení:

 • Ing. Karol Horký, predseda
 • Anna Kresáčová, tajomníčka
 • Jozef Rožník, pokladník
 • Pavol Janík a Gizela Cahelová, členovia revíznej komisie.

Priemerný vek členov bol 74,8 roka. Táto skutočnosť ovplyvňovala obsah i rozsah činnosti organizácie, ktorá bola zameraná na fyzicky nenáročné akcie, ako bola starostlivosť o úpravu priestranstiev pri pomníku, spoluorganizácia osláv oslobodenia obce, výročia SNP a zabezpečenie pietnej spomienky na zavraždených občanov Ladiec.

V roku 1999 organizácia SZPB iniciovala preloženie pomníka padlým v druhej svetovej vojne na iné, dôstojnejšie miesto.

Matica slovenská

Miestny odbor Matice slovenskej v Ladcoch v roku 1999 nevyvíjal okrem spoluúčasti na akcii Koyšove Ladce nijakú mimoriadnu činnosť. V decembri 1999 sa konala hodnotiaca schôdza, na ktorej zostavili plán, ktorý predpokladá zvýšenú aktivitu v ďalšom období. Na schôdzi zvolili výbor v zložení:

 • Mgr. Mária Letková, predsedníčka
 • členovia výboru: Anna Kacinová, Alena Suchárová, Alžbeta Bušíková,
  Ján Sloboda
 • revízna komisia: Ing. K. Horký, M. Kantoríková, Irena Kučerová.


Slovenský rybársky zväz
(obvodná organizácia č. 3)

Výbor organizácie pracoval v roku 1999 v zložení:

 • Ján Sloboda, predseda
 • Ladislav Novosad, podpredseda
 • Jozef Fatura, tajomník
 • Libor Kvasnica, hospodár
 • Anton Opát, vedúci rybárskej stráže
 • členovia: Július Čepela, Vojtech Belian, Jakub Vrábel, Bohumir Ištvánik.

Celkový počet členov bol 304, z toho bolo 24 mládežníkov a 47 žiakov.

Dôležitou súčasťou činnosti bola brigádnická činnosť zameraná na ochranu vôd. V ročnom pláne mali odpracovať 2 140 brigádnickych bezplatných hodín - odpracovali 2 412 hodín. Boli to najmä práce na úprave a čistení rybníkov a potokov, na príprave pretekov v rybolove a v Ladcoch na čistení Lúčkovského potoka od železnice po križovatku.

Medzi základné povinnosti v roku 1999 patrili násady do revírov obvodnej organizácie. Celkom nasadili 19 q kaprov, 200 kg lieňa, 356 kusov šťúk, 120 kg úhora, 1 270 kusov pstruha a 10 000 kusov plôdika kaprov.

V roku 1999 ukončilo prípravu na výkon rybárskeho práva skúškami z teoretickej časti 47 žiakov.

Dňa 2. mája 1999 na hornej nádrži Prejta skúšky dokončili pretekmi v love rýb udicou. Vydarený pretek pripravili členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Celkom odmenili 15 žiakov hodnotnými cenami, na dotovaní ktorých sa podielal aj Obecný úrad v Ladcoch sumou 1 000 Sk. Žiaci za tri hodiny preteku ulovili 37 kusov kaprov, 2 liene, 11 pleskáčov a 166 kusov ostatných druhov rýb. Na prvých troch miestach skončili Matej Hučala, Kristián Mražík a Daniel Hajduch. Najlepšie dievča bolo Martina Gajdošová.

Tradičné preteky v love rýb udicou sa konali v máji na Tunežických rybníkoch. Aj v tomto roku boli nielen dobre obsadené pretekármi, ale aj občanmi, ktorí sa o rybolov zaujímajú, alebo chceli stráviť príjemný deň v prírode. Počasie nebolo príliš priaznivé, ale i tak sa pretekov zúčastnilo 147 závodníkov a okolo 300 občanov. Pre záujemcov sa podávali smažené ryby, guláš a sudové víno. Bohatá tombola mala okrem vecných cien i živé ryby - najťažší bol 9 kilogramový kapor. Sponzormi boli Slovlak Košeca, Považská cementáreň, a.s. a Obecný úrad Ladce, Obecný úrad Košeca a menší podnikatelia J. Rafaj a R. Hoffstädter. Na pretekoch ulovili 129 kusov rýb. Poradie najlepších pretekárov:

Peter Babečka, František Gajdošík, Jozef Zápalka, Juraj Belian, Radoslav Palček, Ondrej Novák, Vladimír Ďurič. Najlepšia zo žien bola Helena Rajtarová.

Treba poznamenať, že v rámci obvodnej organizácie č.3 Slovenského rybárskeho zväzu sú najaktívnejší rybári v Ladcoch a to činnosťou vo výbore, brigádami i vo výsledkoch rôznych pretekov.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ladcoch mala ku 31. decembru 1999 spolu 60 členov. Výbor pracoval v zložení:

 • Štefan Kováčik, predseda
 • Ján Koštialik, podpredseda
 • členovia: Mária Sláviková, Margita Zacková, Zdenka Chlebanová, Pavol Maršovský, Milan Rafaj.

Výbor pripravoval pre členov okrem poradenskej činnosti kultúrno - spoločenské podujatia doma i zájazdové u družobných organizácií. Vo februári 1999 v Považskej Bystrici, v októbri vo Sverepci a v júni v Domaniži.

V máji usporiadali posedenie pri príležitosti Dňa matiek a v decembri Mikulášsky večierok.

V roku 1999 usporiadali pre členov a ich deti zájazd do Bojníc a Chalmovej.

Z brigádnickej činnosti treba spomenúť údržbu trávnika pri kultúrnom dome.
Na celoročnú činnosť mali k dispozícii sumu 8 000 Sk (Obecný úrad Ladce 2 000 Sk, Považská cementáreň, a.s., Ladce 5 000 Sk a súkromný podnikateľ 1 000 Sk).

Slovenský zväz záhradkárov

V roku 1999 evidovali 55 členov. Vo výbore pracovali:

 • Jozef Martinák, predseda
 • Emil Martinák, podpredseda
 • Pavol Kalus, tajomník
 • Juraj Letko, hospodár - pokladník
 • členovia: Štefan Češko, Štefan Novosad, Ervín Kalus
 • Predseda revíznej skupiny: Marián Kováčik.

Organizácia uskutočnila v roku 1999 celkom 8 výborových a 1 členskú schôdzu. Stredom pozornosti boli práce v sade: kosenie trávy, strihanie stromkov a zber ovocia. V roku 1999 bola v sade najslabšia úroda za posledných desať rokov.

Tradične členovia výboru vplývali na svojich členov a ostatných občanov pri úprave záhrad a predzáhradok.

Združenie technických a športových činností

Z činnosti organizácie vynechali motocyklový šport, pretože je stále finančne náročnejší a združenie nie je schopné ho hospodársky udržať.
V roku 1999 usporiadali pre svojich členov, resp. rodinných príslušníkov vlastivedný zájazd na Bradlo k mohyle M. R. Štefánika a na hrad Beckov a Čachtice. Zájazd sa konal 27. augusta 1999 a patril medzi doteraz najvydarenejšie. Výbor združenia:

 • Ing. Jozef Remo, predseda
 • Milan Bajza, tajomník
 • Ing. Ľubomír Ježo, pokladník
 • členovia: Cyril Hlavatý, Ján Galanský, Peter Čurík, Marián Lihocký, Peter Kvasnica, Slavomír Mražík.

Slovenský červený kríž

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Ladce - Tunežice má evidovaných 300 členov. Väčšina z nich bola aj v roku 1999 pasívna. Výbor spolku mal tieto členky:

 • Anna Ištvániková, predsedníčka
 • Mgr. Gabriela Koštialiková, tajomníčka
 • Eva Tichá, pokladníčka
 • členky: Juliana Belianová, Valéria Koišová, Margita Kantoríková, Anna Mazúrová, Ľudmila Sláviková, Anna Králová.

Činnosť zamerali na starostlivosť o starších občanov odkázaných na pomoc. Vyškolené ošetrovateľky sa starali o zverené osoby.

Miestny spolok spolupracoval pri príprave Dňa matiek, pri organizovaní darcovstva krvi a niekoľkých humánnych aktivitách.

Pre členstvo a rodinných príslušníkov organizovali autobusový zájazd po strednom a severnom Slovensku.

Dobrovoľná požiarna ochrana

V organizácii DPO Ladce sa v roku 1999 činnosť požiarnikov značne zintenzívnila. Zásluhu (pod vedením predsedu Františka Meliša) mali najmä mladí požiarnici - odchovanci žiackeho družstva požiarnikov pri miestnej ZŠ, ktorých v minulosti vychovali členovia DPO Ladce.

Po absolvovaní viacerých cvičení sa v roku 1999 zúčastnili na 5 súťažiach okresného charakteru. V jednej z nich zo 14 družstiev skončili na 5. mieste.

Veľa urobili v materiálno-technickej činnosti. Upravili vnútorné priestory v požiarnej zbrojnici (výmena dlážky, oprava a nátery okien, maľovanie, úprava dvora a pod.). Upravili klubovňu, kde sú vystavené dokumenty z histórie požiarnictva v Ladcoch, najmä fotografie, diplomy i staré, voľakedy používané náradie.

Do života sa dostala aj dohoda, ktorú urobili s obecným úradom o pomoci, financovaní a materiálnom zabezpečení požiarnikov tak, aby boli akcieschopní. Medzi najaktívnejších požiarnikov v roku 1999 patrili: Branislav Blaško, Daniel Blaško, Dominik Koštialik, Viliam Petrík, Jozef Binka, Bohuš Král, J. Pastierik, Zdeno Koleno, Jaroslav Ďuriš, Štefan Kuman.

Organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Ladcoch nadviazala spoluprácu s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža Ladce - Tunežice v oblasti vyškolenia na prípravu v poskytovaní prvej pomoci.

Dobrovoľná požiarna ochrana Tunežice

Ani ďalší rok sa nepodarilo aktivizovať činnosť organizácie požiarnikov v Tunežiciach. V priebehu roka 1999 sa otázky požiarnictva v Tunežiciach prerokovávali na úrovni obecného zastupiteľstva i v styku DPO Ladce - DPO Tunežice. Predložil sa návrh na spojenie oboch organizácií, k dohode však nedošlo, keď organizácia v Ladcoch súhlasila, ale v Tunežiciach návrh odmietli. I napriek týmto skutočnostiam, časť členstva sa stará o techniku a udržuje ju v dobrom stave. S organizáciou v Ladcoch spolupracovali pri organizovaní účasti na súťažiach.

Slovenský zväz chovateľov

Činnosť tejto organizácie sa v Ladcoch zamerala do oblasti chovu čistokrvných domácich zvierat a do oblasti pomoci obyvateľstvu v zaobstarávaní chovnej hydiny a jatočných zvierat. V snahe zadovážiť si dostatok finančných prostriedkov venovali sa obchodnej činnosti tak, že nakupovali a predávali hydinu občanom Ladiec i okolia. V roku 1999 takto poskytli:

14 200 kureniec (na chov)
80 húseniec
60 sliepok chovných
4 760 sliepok konzumných
90 moriek chovných
240 moriek konzumných.

Pre organizáciu takto získali 25 000 Sk čistého zisku.

V chovateľskej činnosti bol záujem rozšíriť chov drobného zvieratstva nielen medzi členmi, ale i ostatnou verejnosťou. V organizácii sa však dlhodobo prejavuje nezáujem o túto prácu. Okruh chovateľov čistokrvných zvierat sa nerozšíril ani v roku 1999.

Na čele organizácie bol výbor, zvolený na členskej schôdzi 13. februára 1999:

 • Milan Jung, predseda
 • Anton Haršáni, tajomník
 • Ladislav Nagy, hospodár
 • Vladimír Kalus, predseda komisie králikov
 • Viktor Lihocký, predseda komisie hydiny.

V závere roka 1999 konštatoval výbor SZCH v Ladcoch, že sa nedarilo aktivizovať členstvo v chove čistokrvných zvierat, v brigádnickej - pracovnej činnosti. To bolo aj dôvodom na zredukovanie počtu členstva.

Tradičnou bola vždy činnosť v oblasti výstavníctva. V roku 1999 neorganizovali nijakú výstavu (nebola v pláne), ale i na výstavách v okolí sa zúčastnili iba minimálne.

Prvý krok k zlepšeniu ušľachtilých chovov urobila organizácia tým, že pre niektorých členov kúpili chovné králiky na skvalitnenie chovu.

Veľkú pozornosť venovali údržbe chovateľského areálu. Dokončili rekonštrukciu oplotenia a iné stavebno - údržbárske práce.

Telovýchovná jednota Tatran cementáreň Ladce

Od júla 1999 stál na čele organizácie TJ Tatran cementáreň Ladce nový výbor:

 • Marián Justh, predseda
 • Ing. Ferdinand Gach, tajomník
 • Mgr. Miroslav Sňahničan, pokladník
 • členovia výboru: Vladimír Chovanec, Jozef Chovanec, Dušan Porubčan, Štefan Zábojník.

Pod vedením tohto výboru a za pomoci ďalších telovýchovných aktivistov, trénerov, cvičiteľov sa pomery v TJ konsolidovali a v mnohých oblastiach podstatne zlepšili. Bolo to najmä v rozšírení druhov športu, kde okrem futbalu zaktivizovali aj volejbal, stolný tenis a cvičenie žien. Výsledky ani v jednom zo športov neboli vynikajúce, ale veľké množstvo podujatí na doterajšie pomery dalo možnosť mládeži zapojiť sa do niektorej telovýchovnej aktivity.

Futbal - ročník 1998/1999

Pred otvorením jarnej časti futbalových súťaží sa uskutočnili niektoré zmeny v obsadení vedenia jednotlivých oddielov. Hospodárom sa stal Milan Juríček a člen výboru Marián Justh dostal na starosť propagáciu.

Muži dohrávali jarnú časť v V. lige. Mužstvo viedol Vladimír Chovanec, trénerom bol Pavol Tichý, asistentom Milan Bajza. Koniec ročníka bol súčasne aj koniec účinkovania tohto oddielu v V. lige. Skončili na poslednom - 16.mieste a zo súťaže vypadli do I. triedy.

Vedúcim oddielu dorastencov bol Cyril Kulich, trénerom Ing. Ferdinand Gach a jeho asistentom Dušan Porubčan. Dorastenci hrali v IV. lige, kde skončili úspešne na 6. mieste.

Starší žiaci hrali v majstrovstve kraja pod vedením trénera R. Melichera, asistenta Štefana Zábojníka a vedúceho oddielu Jaroslava Koyša. Súťaž skončili na 13. predposlednom mieste a zo súťaže vypadli.

V súťaži dohrávalo i mužstvo dospelých "B", ktoré skončilo v súťaži III. A. triedy na 4. mieste. Zo súťaže po jej skončení vystúpili a súťaže 1999/2000 sa už nezúčastnili.
Ročník 1998/1999 možno pre Ladce pokladať za neúspešný.

Futbal - ročník 1999/2000

Po jesennej časti futbalových súťaží boli umiestnenia málo uspokojivé, hoci takmer všetky oddiely hrali o súťaž nižšie ako v ročníku 1998/1999.

Muži hrali v I. triede, kde po jesennej časti skončili zo 16 mužstiev na 6. mieste. Vedúcim bol Vladimír Chovanec, trénerom Jozef Vilímek.

Dorastenci hrali v IV. lige. Predbežne skončili na 11. mieste zo 16. družstiev. Vedúcim bol Cyril Kulich, trénerom Pavol Tichý.

Mladší žiaci hrali súťaž I. triedy. Pod vedením V. Chovanca a trénera Ing. Ferdinanda Gacha skončili na 8. mieste z 10 družstiev.

Starší žiaci mali vedúceho Štefana Zábojníka a trénera Pavla Melichera. Hrali v I. triede, kde medzi 14 družstvami skončili na 8. mieste.

Futbalové turnaje

V roku 1999 usporiadala Telovýchovná jednota Tatran cementáreň Ladce a Odborné učilište v Ladcoch niekoľko futbalových turnajov.

TJ Tatran Ladce, Železnice SR a Považská cementáreň, a.s., Ladce usporiadali 3. júna 1999 na ihrisku TJ Tatran futbalový turnaj, na ktorom sa stretli bývalí hráči Ladiec, Beluše a Košece. Zvíťazili hráči Beluše, pred Ladcami a Košecou.
Turnaj cementárov sa uskutočnil 9. júla 1999 ako tradičná súčasť Dňa cementárov. Na turnaji hrali reprezentanti štyroch pracovísk cementárne: výroba, údržba, opravovňa Raj + baliareň a družstvo lomu. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Opravovne Raj + baliareň.

17. septembra 1999 usporiadalo Odborné učilište v Ladcoch na ihrisku TJ Tatran Ladce turnaj v minifutbale. Za družstvo žiakov mohli nastúpiť aj dvaja pedagogickí pracovníci. Po 6. zápasoch sa na prvom mieste umiestnili študenti zo SOUS Považská Bystrica a na ďalších miestach Gymnázium Púchov, OU Ladce a Gymnázium Považská Bystrica.

Volejbal

Volejbalový oddiel TJ Tatran cementáreň Ladce sa v ročníku 1998/1999 s úspechom zúčastnil na oblastnej súťaži mužov a družstiev MIX. V oblastnej súťaži hrali volejbalisti z okresov Ilava, Púchov a Považská Bystrica. Naše družstvá postúpili až do 3. kola, do finále sa však nedostali. Rovnako aj v súťaži MIX (muži a ženy) sa dostali do druhého kola, kde svoje zápasy prehrali a do finále sa nedostali.

Stolný tenis

Novozaložený oddiel sa ihneď prihlásil do súťaže 6. ligy, kde hralo 10 družstiev, väčšinou skúsených hráčov z Považskej Bystrice, Púchova a niektorých obcí. V konečnej tabuľke jesennej časti skončili stolní tenisti z Ladiec na predposlednom - 9. mieste. V rámci Dní športu organizovali 2.októbra 1999 stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Turnaj pomohla organizovať (ako prvé podujatie novozaloženého oddielu) Považská cementáreň, a.s., Ladce. Na podujatí sa zúčastnilo dovedna 54 hráčov od detských kategórií až po dospelých. Turnaj mal veľký úspech a rozhýbal stolný tenis v obci.
V priebehu, najmä však na sklonku roka 1999, sa spolu s obecným úradom riešili otázky umiestnenia oddielu stolného tenisu - priestorov na tréning a zápasy.

Ženy v telocvični

Na jeseň a v zime 1999 každý týždeň dvakrát cvičili ženy v telocvični ZŠ pod vedením Márie Kalusovej a RNDr. Ivety Liptákovej cvičenia aerobiku a kalanetiky.

TJ Tatran Tunežice

Výbor TJ Tatran Tunežice pracoval v roku 1999 v tomto zložení:

 • Bohumir Kvasnica, predseda
 • Jozef Rožník, hospodár
 • Milan Letko, tajomník
 • členovia: Jozef Letko, Dušan Minárik

Futbalové mužstvo hralo v III. triede skupina A. Po skončení jesennej časti sa umiestnili na 5. mieste v desaťčlennej skupine.

TJ postihla strata v podobe smrti aktívneho člena a futbalového rozhodcu Štefana Cáka a tragické úmrtie aktívneho hráča i sponzora Ivana Kandráča. Ďalšia "strata" postihla futbalový oddiel, keď neznámi páchatelia poškodili na ihrisku lavičky, prenosnú bunku - šatne, ukradli vlnité plechy atď. Celková škoda bola viac ako 15 000 Sk.

Oblastný futbalový zväz udelil predsedovi TJ Tunežice Bohumirovi Kvasnicovi čestné uznanie za dlhoročnú - takmer štyridsaťročnú činnosť vo funkcii predsedu tejto organizácie. Na začiatok stránky

POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s.

 

Rok 1999 bol pre Cementáreň v Ladcoch nielen rokom 110 - teho výročia vzniku, ale aj rokom zásadných zmien vo vlastníckych vzťahoch i významných výrobných a obchodných úspechov.

Vstup firmy Berger do Považskej cementárne

V roku 1999 sa uskutočnil vstup firmy Berger Holding GmbH a to najskôr do spoločnosti Portlandcement, a.s., Ladce a neskôr aj do Považskej cementárne, a.s., Ladce.

Predstavenstvo a akcionári zamestnaneckej spoločnosti Portlandcement sa rozhodli v záujme ďalšieho upevnenia nezávislosti Cementárne v Ladcoch od cementárskych koncernov vstúpiť do menovanej spoločnosti. Táto firma súčasne zhodnotila akcie, ktoré v roku 1995 získali zamestnanci za 1000 Sk. Teraz získali za jednu akciu 7 555 DM. Tento akt je v rámci Slovenska jedinečný a Ladce sa v tomto čase stali určite najbohatšou obcou v SR. Svoje akcie postúpilo firme Berger okolo 300 akcionárov.

Firma Berger Holding GmbH Passau patrí k renomovaným stavebným podnikom v Nemecku. Podnik bol založený v roku 1905 a sídli v Passau. Zaoberá sa pozemnými a podzemnými prácami, prepravovaním betónových zmesí, výrobou cementu. Skupina vykazuje ročne obrat 500 miliónov DM. S našou cementárňou obchodujú už od roku 1991. Cieľom firmy je vybaviť Cementáreň v Ladcoch najmodernejšou technológiou. Ďalším zvyšovaním a rozširovaním betonárok sa predpokladá aj zvyšovanie výroby cementu v Považskej cementárni, a.s., Ladce.

Účasť na výstave

V dňoch 23. - 26. marca sa v Bratislave, v priestoroch výstaviska Incheba, uskutočnila tradičná výstava CONECO. Svoju expozíciu na výstave mala aj Považská cementáreň, a.s., na rozlohe 60 m2. Výstavu obsadilo viac ako tisíc vystavovateľov zo 14 krajín. O značnom záujme o ponúkaný sortiment výrobkov svedčí množstvo uskutočnených rokovaní so zástupcami rôznych firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarskej republiky a Rakúska.

Grand prix Slovak gold

V dňoch 27. - 30. apríla 1999 sa konala pravidelná výstava zameraná na kvalitu slovenských výrobkov. V Parku kultúry a oddychu v Bratislave vystavovali slovenské podniky výrobky nadštandardnej kvality. Medzi 33 vystavovateľmi boli aj cementári z Ladiec. Počas otváracieho dňa získali ocenenie "Kandidát Grand prix Slovak gold". Na záverečnom galavečere medzi troma nadštandardnými výrobkami boli ocenené aj cementy z Ladiec cenou GRAND PRIX SLOVAK GOLD. Ocenenie malo pre Považskú cementáreň, a.s., Ladce veľkú cenu nielen morálnu a technickú, ale i marketingovú.

Nová dozorná rada

Dňa 29. marca 1999 sa v priestoroch obchodného zastúpenia spoločnosti v Trenčíne konalo mimoriadne zhromaždenie Považskej cementárne, ktoré inicioval akcionár Portlandcement, a.s., za účelom nového zloženia dozornej rady. Po pomerne rušnom zasadaní ustanovili dozornú radu takto:

  • Ing. Pavel Martauz, predseda
  • Peter Vavro, podpredseda
  • Dipl. ing. Jozef Steindl, Ing. Jozef Matuščin, členovia
  • Anton Malovec, Dušan Vychopeň, členovia zvolení zamestnancami.

Predstavenstvo spoločnosti tvorili:

 • Ing. Anton Barcík, predseda a generálny riaditeľ
 • Ing. Jozef Mikušinec, podpredseda a výrobno - technický riaditeľ
 • členovia:
  • Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka
  • Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ
  • Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie
  • Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ
  • Ing. Pavol Baranec
  • Ing. Ivan Horvát.

Spoločný podnik

Významným podnikom je betonárka LADCE BETÓN, s.r.o., v Bratislave. Je to kapacitne najväčšia betonárka na Slovensku s výkonom 105 m3 betónovej zmesi za hodinu. Betónovú zmes, potery, vodotesné betóny využívajú na viacerých stavbách v Bratislave a okolí.

Výrobky PCLA

Okrem cementov najvyššej kvality sa v roku 1999 na trhu uplatnili:

LANOVA - minerálna prísada do cementov a mált s využitím najmä v betónoch, maltách a omietkach, v zmesných cementoch a v iných výrobkoch, ktoré obsahujú hydraulické spojivá.

LASULFEX a SULFOMIN - sypké a práškové aditívum vhodnej granulometrie. Je určený na ekologickú likvidáciu oxydov síry v spalinách a tepelných elektrárňach.

VÁPENEC - veľmi jemne mletý, je určený na zlepšovanie kvality poľnohospodárskych pôd narušených kyslými dažďami.

Predaj cementu

Rekordné množstvo cementu predali v júni 1999 - 80 000 ton. Predali všetok vyrobený cement a to viac do zahraničia ako na domáci trh. Z ladeckého cementu sa stavala nielen diaľnica, ale aj významné stavby v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a inde.

110. výročie vzniku cementárne

Oslavy 110. jubilea cementárskeho priemyslu na Slovensku sa konali v dňoch 16. a 17. septembra 1999.

Prvý deň

Prvý deň osláv organizoval Zväz výrobcov cementu a vápna na Slovensku. Účastníkmi slávnostného zhromaždenia v Kultúrnom dome v Ladcoch boli zástupcovia súčasných vedení i bývalí vedúci pracovníci z podnikov a generálnych riaditeľstiev z celého Slovenska. Slávnostné zasadanie doplnil hodnotný kultúrny program.

Druhý deň

Slávnostné zhromaždenie 17. septembra organizovalo vedenie Považskej cementárne. Pozvaní boli hostia a jej súčasní i bývalí pracovníci. Dôstojný rámec tvorila tematická výzdoba od vstupu až po javisko kultúrneho domu. Celodenný program na vynikajúcej úrovni moderovala Alena Heribanová.
Oficiálny program sa začal príhovorom generálneho riaditeľa. Vystúpenie obsahovalo významné obdobia histórie fabriky, súčasný stav a pohľad do budúcnosti.
Slávnostné zhromaždenie pozdravil prezident Zväzu výrobcov cementu a vápna Ing. Karol Podhora, ktorý pripomenul, že firma Berger je aj významným akcionárom v Hornom Sŕní. Starosta obce Ing. arch. Ján Remo pripomenul, že cementáreň bola vždy živiteľkou väčšiny občanov Ladiec. Poznamenal, že bolo požehnaním pre obec, že pán Schenk sa rozhodol pre výstavbu cementárne. Nakoniec poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že obec sa stala akcionárom cementárne.
Zástupca firmy Berger - Ervin Gessel vo svojom vystúpení, okrem iného, povedal: "Starý pioniersky duch sa nikdy nestratil. Vôľa vyrábať kvalitný cement nebola nikdy zlomená. Ba práve naopak. Portlandský cement z Ladiec je špičkový európsky produkt. A my od Bergera sme hrdí, že ako spoločníci budeme môcť prispieť k tomu, aby tak tomu bolo aj v budúcnosti. Aspoň dovtedy, kým sa nedozvieme, čo svet v jeho najhlbšej podstate drží pokope. Za betón je táto otázka už dávnejšie zodpovedaná: ladecký cement". Ing. R. Lacko, prednosta Okresného úradu v Ilave povedal, že Považská cementáreň, a.s., Ladce je najstabilnejšou firmou v okrese, ktorá trvale poskytuje zamestnanosť.

Na slávnostnom zhromaždení odovzdal Dr. Pavol Dubček (syn Alexandra Dubčeka) striebornú medailu A. Dubčeka cementárni za dosiahnuté výsledky a starostlivosť o zamestnancov cementárne. Potom odovzdali 200 grafických listov (pamätných) a medaily k 110. výročiu vzniku cementárne.

Pri príležitosti výročia vyšla publikácia obrazového materiálu a textov v grafickej úprave akad. maliara J. Oravca. Z doteraz vydaných publikácií pri rôznych výročiach cementárne obsahovo i graficky najhodnotnejšia.
Kultúrny program po oba dni osláv bol na vysokej úrovni. Vystúpili v ňom:
moderátorka Alena Heribanová (Slovenská televízia), sólisti Slovenského národného divadla, Novej scény, ľudový rozprávač, folklórne súbory a umelci. Medzi nimi Simon Somorjan, Marcela Molnárová, Darina Laščiaková, Rudolf Meško z Terchovej, Ander z Košíc, Oľga Szabová, Gréta Švercelová.
Program osláv pokračoval spoločenským posedením a zábavou.

Stretnutie bývalých cementárov

Dňa 2. decembra 1999 pozvalo vedenie Považskej cementárne a odborový zväz do kultúrneho domu bývalých pracovníkov cementárne - dôchodcov.

Zišlo sa ich do 300, aby si posedeli pri budbe, vypočuli generálneho riaditeľa Ing. Antona Barcíka, ktorý ich oboznámil s novosťami vo fabrike. Tých bolo dosť, počnúc privatizačnými otázkami, končiac výrobou a predajom cementu. Veľmi dôležitým momentom týchto každoročných stretnutí je pospomínanie na minulé časy i to, čo zažili v súkromnom živote za posledný rok.

Stretnutia mávajú (a tohtoročné nebolo výnimkou), veľmi vysokú kultúrnu úroveň. O to sa v romto roku starali umelci z Bratislavy Marcela Laiferová a Dušan Grúň, ktorí sú obľúbení aj u staršej generácie.

Na stretnutí vyhrávala dychová hudba Ladčanka a podávalo sa tradičné bčerstvenie.

Mimoriadne číslo Ladeckého cementára

Pri príležitosti 110. výročia založenia cementárne vyšlo mimoriadne číslo Ladeckého cementára, ktoré inak v roku 1999 nevyšlo. V prvej časti sa venujú roku 1999, privatizácii, akcionárom, výrobnej a obchodnej činnosti. Predstavujú strategického partnera firmu Berger Holding, jeho výrobnú činnosť a zámery do budúcnosti. Najväčšiu časť venujú ešte oslavám 16. a 17. septembra 1999. Táto časť bola štylizovaná ako fotomontáž s textami, včítane úplných alebo krátených prejavov.
Toto číslo Ladeckého cementára je zaregistrované v dokumentácii kroniky obce.

Tradičný turnaj na Deň stavbárov

V júli sa konal v rámci Dňa stavbárov tradičný futbalový turnaj. Dňa 9. júla nastúpili družstvá: výroba, údržba, opravovne Raj + baliareň, lom. Víťazom celého turnaja sa stalo mužstvo zamestnancov opravovne Raj + baliareň, ktoré zvíťazilo vo finále nad výrobou.

Rekapitulácia výroby a predaja v roku 1999

Vo výrobe a predaji prekonali pracovníci Považskej cementárne viacero najlepších výkonov a to vo výrobe slinku, výrobe portlandského cementu a najmä v predaji.

Vyrobili:

 • slinok 486 000 tony
 • cement 607 200 (z toho portland) 364 900
 • Expedícia 604 337 tony z toho export 342 104 (cement + LANOVA)

Okrem cementu úspešne výrábali a predávali výrobok LANOVA 3 800 ton a LASULFEX 264 ton.

Úspešný predaj spočíval nielen v expedovaní jednotlivých výrobkov, ale aj v úspešnom inkasovaní finančnej náhrady od zákazníkov. Na začiatok stránky

ŽELEZNIČNÁ STANICA

 

V roku 1999 bol prednostom stanice Pavol Fatura, ktorý riadil dovedna 47 zamestnancov (plánované 46). Stav pracovníkov bol spôsobený výcvikovým systémom pre funkciu výpravcu v Železničnej stanici Beluša, ktorá bola ako nesamostatná pričlenená k stanici Ladce.

Dopravná intenzita

Nakládka bola v roku 1999 stabilizovaná. Naložené bolo 339 087 ton nákladu v 6 635 vozňoch. V Beluši naložili 630 ton v 24 vozňoch, čo je mierny pokles oproti roku 1998. Vykládka bola 179 068 ton z 3 911 vozňov, v Beluši 9 497 ton z 263 vozňov.
Cez stanicu prešlo 17 202 vlakov nákladnej prepravy a rušňov a 21 418 vlakov s prepravou cestujúcich.

Tržby v stanici Ladce a Beluša

Tržby v stanici Ladce z prepravy cestujúcich dosiahli 578 287 Sk, v Beluši 390 172, čo je mierny vzostup oproti roku 1998. Tržby z prepravy tovaru dosiahli v Ladcoch čiastku 16 224 479 Sk, v Železničnej stanici Beluša 347 986 Sk.

Nehodovosť

Na úseku Železničnej stanice Ladce (Beluša) bolo dovedna 21 nehôd bez zavinenia pracovníkov stanice Ladce. Na začiatok stránky

VODNÁ ELEKTRÁREŇ

 

Vedenie závodu malo v roku 1999 dvoch majstrov: Ivan Fedor, majster prevádzky a elektrickej údržby Pavol Stareček, majster prevádzky a strojnej údržby.

Ako každý rok, aj v roku 1999, uskutočnili niekoľko významných opráv. Počas roka to bola výmena výtokového žeriavu, ktorý slúži na hradenie turbosústrojenstva zo strany výtokov. Výmena stála 1 600 000 Sk, dodávateľom bol podnik KPK Martin.

Okrem toho vykonali všetky plánované revízie podľa plánu údržby.

Celá strojná a elektrická údržba sústreďovala úsilie na plánovanú rekonštrukciu sústrojenstva TG1 a TG2. Úlohou rekonštrukcie je zvýšenie prietoku vody cez turbínu z doterajších 75 m3/s na 90 m3/s a zvýšenie inštalovaného výkonu. Táto akcia má pokračovanie v roku 2000, kedy bude aj ukončená.

Výroba sa za rok 1999 splnila na 91% v objeme 82 617 MWh.
Dôležitý obchodný ukazovateľ v roku 1999 bol pohotový výkon plánovaný 13,62 MW/rok - skutočný bol 14,34 MW/rok. Plnenie na 105,29%.

Stav pracovníkov Vodnej elektrárne v Ladcoch bol k 31. decembru 1999 celkom 20.Na začiatok stránky

OBCHOD A SLUŽBY

 

Za posledných desať rokov sa v obci Ladce často objavovali podnikateľské subjekty, rovnako často zanikali a menili obsah podnikania. Posledné dva roky, najmä rok 1999, stabilizovali situáciu v obchode a službách natoľko, že sieť obchodov vzhľadom na počet občanov možno pokladať za dostačujúcu. Vznikom kaderníctva a holičstva sa doplnili i služby.

Počet pohostinstiev pokladáme za zbytočne vysoký a pri tom ani v jednom nepodávajú stravu.

V roku 1999 medzi podnikateľov, ktorí poskytovali služby obyvateľom Ladiec a okolia patrili:

POTRAVINY - R. Hoffstädter
POTRAVINY - Klasik - Horečná
POTRAVINY - Jednota Tunežice
POTRAVINY - Daňo Jozef
Pekáreň - Smrčko Tomáš

V priebehu roka 1999 zatvorili predajňu potravín v Horných Ladcoch, otvorili pekáreň po prerobení reštauračnej miestnosti pohostinstva Kopyto.
POTRAVINY AMV boli najväčšou predajňou potravín aj s predajom mäsových výrobkov firmy Kabát.

Pohostinstvá prevádzkovali:

TUNEŽICE (v bývalej škole) - Zbínová
BISTRO VERONIKA
Pohostinstvo KOPYTO - Martin Adamec
Pohostinstvo OMEGA (Pod gaštanmi)
CENTRIK - Viktor Lihocký
SABO - pohostinstvo - Peter Jesenský

Ostatné obchody:

Drogéria - A. Zábojníková
Agrobon - predaj záhradníckej techniky a potrieb - Bublavý
Predajňa textilu LUX - P. Riecky
Predajňa textilu - Vladimír Daňo
Kvetinárstvo - Remšíková

Služby:

Autoopravovňa - Fr. Strážnický
Autoopravovňa - Vladimír Hriančik
Autoopravovňa - Ľ. Fabišík
Autodoprava - Kútny
Kozmetika DENA - Danica Gregorová
Kaderníctvo, holičstvo - Vyskupová Gabriela
Drevovýroba - Škuta
Drevovýroba - A. Jendrol
Kameňosochárstvo - Anton Bialoň
RETUX - kovovýroba - M. Blažíček
Nočný club CICOLINA
Tempo móda - veľkoobchod s textilom
PALIVEX - obchod s palivami - Róbert Kvasnica.

Za obchodnú službu pre občanov možno pokladať aj trhy v kultúrnom dome, kde mali počas roka možnosť kupovať rôzne tovary.

Pre občanov bolo výhodné nakupovať na tržnici, najmä ovocie a zeleninu počas jari, leta a jesene. Obecný úrad predaj na tržnici reguloval.

Každý mesiac mali občania možnosť v určenom čase vymeniť propan-butanové bomby. Kritizovali však nedochvíľnosť a niekedy úplné vynechanie dovozu.Na začiatok stránky

RÔZNE UDALOSTI A OSOBNOSTI V OBCI LADCE

 

Diaľnica

Na výstavbe diaľnice Nemšová - Ladce bolo badať značný útlm. Len málo pracovníkov plnilo vládou schválenú koncepciu, podľa ktorej tento úsek má byť dokončený v rokoch 1999 - 2002.

Ďalší úsek Ladce - Sverepec bol zaradený až po roku 2002, rovnako ako diaľničný privádzač Púchov. Na privádzači sa však pracovalo pomerne najviac. Stavebné skupiny sa presťahovali do Beluše a tak už iba malá časť stavbárov zostala v Ladcoch. Po zrušení pohostinstva Kopyto sa v Ladcoch už ani nestravovali.
I napriek tomu, že na diaľnici zpojazdnili iba jeden pruh, v doprave cez obec nastala zásadná zmena. Počet áut prechádzajúcich cez obec sa znížil a kamióny, ktoré najviac otravovali ovzdušie a znepríjemňovali život občanov, prechádzali iba po diaľnici.

Stretnutie rehoľných sestier

23. mája 1999 sa v Ladcoch stretli sestry Rádu sv. Vincenta a bratia lazaristi. Sú to tie rády, ktoré pôsobili v Ladcoch, v kaštieli, od roku 1925 do roku 1950, kedy boli kláštory zrušené. Na stretnutí bolo okolo 40 sestier a najstarší účastník páter Krištín. Účastníci mali omšu v ladeckom kostolíku a potom v kultúrnom dome sa stretli s občanmi.

Po kultúrnom programe žiakov miestnych škôl bola beseda, kde na otázky občanov odpovedali páter Slaninka a sestra Cherubína. Organizátorom stretnutia bol dp. Ladislav Vrábel - náš rodák.

Minister vlády SR Peter Magváši

15. októbra 1999 navštívil našu obec minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magváši. Spolu s ďalšími pracovníkmi ministerstva, zástupcom Krajského úradu a prednostom Okresného úradu v Ilave sa stretli na obecnom úrade, kde hovorili o zamestnanosti, sociálnych otázkach, otázkach financovania a iných otázkach samosprávy.

V Odbornom učilišti v Ladcoch sa hovorilo o otázkach detí v ústavnej starostlivosti. Zaoberali sa aj otázkou tzv. chránených dielní. V tom čase sa v učilišti konal Beh Terryho Foxa, na ktorom sa minister Peter Magváši osobne zúčastnil ako bežec.

Modlitebňa v Tunežiciach

Z iniciatívy občanov Tunežíc, za podpory vedenia obce sa podarilo prerobiť od roku 1976 nevyužívanú budovu bývalého Miestneho národného výboru v Tunežiciach.
Občania upratali, prerobili a vhodne upravili budovu i okolie tak, že sa mohla zriadiť modlitebňa. Svojou podporou sa o to pričinili okrem obecného úradu i Lesné družstvo Ladce, Odborné učilište Ladce, občania s peňažnými darmi. Dp. Čiernik daroval obraz - olejomaľbu. Pri obnove sa najviac zúčastnili Margita Kantoríková, Oľga Margušová, Mária Kantoríková, Belková, Mikušková, Kučerová, Rafková, Eliášová, D. Letková, Viktor Kalus, Jozef Rafko a Pavlína Melicherová. Modlitebňu 1. mája 1999 vysvätil košecký farár dp. Petrek. Prvej omše sa zúčastnili občania Tunežíc i Ladiec.

Najvyšší muž západoslovenského regiónu

Noviny Hlas ľudu v júni 1999 uverejnili v rámci súťaže "Regionálna kniha rekordov" článok o najvyššom mužovi západného Slovenska. Je ním náš občan Jozef Majerik, ktorý meria 210 cm. Na základe toho sa Jozef Majerik dostal do regionálnej knihy rekordov. Podnet na tento článok dala naša občianka Viera Remová.

O Ladcoch v časopise "Verejná správa"

V časopise pre miestnu a štátnu správu a samosprávu "Verejná správa" číslo 23/99 venovali značnú pozornosť obci Ladce. Na titulnej strane uverejnili farebný pohľad na Ladce a cementáreň, na predposlednej strane obalu texty a fotografie o obci. Zadnú stranu tvoria erb Ladiec a vlajka Ladiec so sprievodným slovom vybratým z encyklopédie Slovenska. V texte bol uverejnený chybný letopočet najstaršej písomnej zmienky 1469, správne má byť 1472. Text bol Historickým ústavom pred 15 rokmi opravený. Vo vnútornej časti časopisu, na dvojstrane, je príspevok starostu obce Ing. arch. Jána Remu k histórii a súčasnosti obce.
Obecný úrad kúpil 300 exemplárov časopisu, ktorý zdarma dávali občanom.

Úspešní občania

Ladecké zvesti začali uverejňovať mená a činy našich najúspešnejších občanov.
V roku 1999 to boli:

Ján Fabo, úspešný strelec z pištole, reprezentant Slovenska, účastník Olympijských hier, slovenský rekordér.

PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ Odborného učilišťa v Ladcoch, reprezentant Slovenska v rybolove na udicu (muška), majster Slovenskej republiky, účastník Majstrovstiev sveta v USA a na sklonku roka 1999 v Austrálii.

Juraj Suchár, študent Gymnázia v Dubnici nad Váhom, úspešný účastník Celoslovenskej olympiády vo fyzike a na základe toho účastník Medzinárodnej olympiády v Padove - Taliansko.

Ladecké zvesti uverejňovali aj životopisy občanov, ktorí nejakým spôsobom prispeli k rozvoju i sláve našej obce. Postupne sa uverejnili mená prof. Jozefa Kvasnicu - fyzika, docenta Mikušku - významného rusistu a dekana fakulty a Pavla Koyša - slovenského básnika. O týchto podrobne píšem v kronike, v časti za rok 1997.
V druhom polroku 1999 boli uverejnené životopisy Emila Pauera, správcu Štátnej ľudovej školy v Ladcoch od roku 1919 do roku 1939. Jeho zásluhy spočívajú predovšetkým v zavádzaní nových metód do vyučovania i mimoškolskej výchovy a to, že za jeho účinkovania sa fakticky začalo slovenské vyučovanie.

Ďalej sa verejnosť oboznámila s kňazom, predstaveným lazaristov a riaditeľom Rádu milosrdných sestier sv. Vincenta v Ladcoch, Jána Hutvru, ktorý sa do mysle obyvateľov Ladiec zapísal ako ochranca nevinne zavraždených 19 občanov v apríli 1945. Po zrušení kláštorov mal pohnutý život, niekoľkokrát bol väznený. Patrí medzi významných organizátorov cirkevného života na Slovensku. Na začiatok stránky

URBÁRSKE SPOLOČENSTVO A LESNÉ DRUŽSTVO

 

Činnosť urbariátu

Významnou udalosťou pre Urbárske spoločenstvo v Ladcoch v roku 1999 bolo vysporiadanie vlastníctva spolumajiteľov urbárskych lesov zapísaných vo vlastníckom liste č. 877 k.u. v Košeckom Podhradí. Pri tomto vysporiadaní u notára bolo zapísaných 292 spolumajiteľov vlastníctva na 80 hektároch lesa.
Pozemkový fond oznámil, že poskytol náhradu za neodovzdanú pôdu, ktorú už nemohol vrátiť.
Iné zmeny sa v roku 1999 neuskutočnili (oproti roku 1998).
Budova bývalého pohostinstva v držbe urbárskeho spoločenstva bola i naďalej prenajatá firme AMV ako obchod s potravinami. Vo firme sa zmenil majiteľ - teraz Ing. M. Matuška.

Urbárske spoločenstvo i naďalej viedol výbor v zložení:

 • Jozef Martinák, predseda
 • Margita Kantoríková, pokladníčka
 • Ing. Emil Záhradník, Ing. Emil Remo, Ondrej Hriadel.

Činnosť Lesného družstva v Ladcoch

Rovnako ako urbariát aj Lesné družstvo v Ladcoch sa v roku 1999 zaoberalo vysporiadaním majetkovo-právnych otázok - podielmi jednotlivých členov v lesoch Lesného družstva.

V roku 1999 sme zaznamenali pomerne vysokú aktivitu v starostlivosti o les. Členovia družstva vysadili 4 100 sadeníc a vyťažili 520 m3 dreva. Zhotovili 11 m3 lapákov a namontovali 16 lapačov na ochranu proti lykožrútovi. Lapače pravidelne doplňovali. Na ochranu proti burine hlavne v častiach s novou výsadbou v rozlohe 7,36 hektára používali metódu vykášania. Proti ohryzu zverinou robili ochranné nátery.

Rekonštrukcia a oprava lesných ciest, ktorú na objednávku obecného úradu robilo Poľnohospodárske družstvo v Košeci, sa dotýkala aj lesov Lesného družstva. Jeho členovia pomáhali pri presvetlovaní, odstraňovaní porastu okolo ciest.
V roku 1999 bol na čele družstva tento výbor:

 • Jozef Martinák, predseda
 • Ing. Emil Záhradník, hájnik
 • Božena Majeríková, pokladníčka
 • Ing. Emil Remo, Valentín Bednárik (zomrel v roku 1999 vo veku 93 rokov).

Združenie urbárnikov a členov lesného družstva Tunežice

Družstvo malo 51 členov - 51 akcií. Obhospodárovali 124 hektárov lesa (počas roku 1999 nezmenené), 42 hektárov lesných pozemkov.
Zmena nastala vo vlastníctve pasienkov, ktorá do konca roka nebola úplne vysporiadaná so stavbármi diaľnice.
Predsedom výboru bol Miroslav Kvasnica.
Na začiatok stránky

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KOŠECA

 

Poľnohospodárske družstvo v roku 1999

Aj v roku 1999 pretrvávali niektoré negatívne javy, ktoré škodili poľnohospodárstvu a v konečnom dôsledku všetkým občanom.

Nedostatky spočívajú predovšetkým v tzv. roztváraní cenových nožníc medzi vstupmi do poľnohospodárstva a poľnohospodárskymi výrobkami, v nezavinenom zaťažení poľnohospodárskych podnikov starým blokom úverov a v narušenej plynulosti obehu peňazí. Toto všetko zasiahlo v plnej miere aj družstvo v Košeci, výrobné stredisko v Ladcoch nevynímajúc.

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 26. februára 1999 v Kultúrnom dome Ladce konštatovali aj to, že za desať rokov nejestvovala vláda, ktorá by poľnohospodárstvu venovala pozornosť, ktorá mu prináleží, skôr sa dočkali nedocenenia. Za toto obdobie sa ceny vstupov zvýšili o 300 %, ale ceny poľnohospodárskych výrobkov iba o 131 %, pričom spotrebiteľské ceny vzrástli o 320 %.

Toto všetko malo vplyv aj na deštrukciu PD v Košeci, kde z roka na rok zaznamenávame pokles vo všetkých ukazovateľoch. Tieto fakty som zaznamenal v kronike obce Ladce a robím tak aj v zápise za rok 1999.

V roku 1999 bola celková výmera pôdy družstva 3 133 hektárov, na ktorej sa zabezpečovali úlohy celej rastlinnej výroby - výroby obilovín, ale i pre potreby živočíšnej výroby.

Poľnohospodárske družstvo Košeca malo v roku 1999 celkom 471 členov, z toho pracujúcich 139, nepracujúcich 72 a 260 dôchodcov. Stav pracujúcich členov a pracovníkov bol k 31. decembru 1999 celkom 178 (124 mužov, 54 žien). Zaujímavá bola skladba podľa vzdelania: 8 s vysokoškolským vzdelaním, 30 s úplným stredným vzdelaním, 113 malo stredné odborné vzdelanie a 29 pracovníkov základné vzdelanie.
Uvádzam i niektoré pracoviská s počtom zamestnancov STREDISKO LADCE 13 pracovníkov, mechanizácia - 32, bitúnok - 11, správa - 17, výstavba - 11 atď.
V roku 1999 prijali 13 pracovníkov, z toho jedného v Ladcoch.

Rastlinná výroba

Celé družstvo v jednotlivých plodinách dosiahlo takéto výsledky:
Pšenica ozimná vysiata na 237 hektároch dala úrodu 928 ton (plánovaných 1040 ton), čo je plnenie na 89,2 %. Z hektára to bolo 3,91 tony (plánovaných 4,50 t).

Podobné výsledky boli aj v pestovaní ostatných plodín. Plánované výnosy nedosiahli ani u pšenice jarnej a raži, prekročili však výrobu jačmeňov na 107 %.
Obiloviny spolu v roku 1999 nevyšli. Nedodržali sa ani plánované výmery, ani výnosy.

Úspešnejší boli pri pestovaní ostatných plodín. Okrem ľanu, horčice a miešanky výnosy vysoko prekročili, ďatelinu dokonca na 189 %. Treba však povedať aj to, že niektoré z týchto plodín zasiali na väčšej výmere, ako plánovali.
V Ladcoch mali zámer dosiahnuť pri pestovaní pšenice ozimnej 4,5 tony z hektára, skutočne vypestovali 3,78 tony, u jačmeňa jarného namiesto 4 ton dosiahli len 3,53 tony z hektára.

Stredisko Ladce splnilo zámer vo výrobe obilia na 90,8 % - chýbalo 56 ton.
Rovnakými dlžníkmi zostali strediská Košeca, Ilava a ďalšie. Pri porovnávaní jednotlivých stredísk vo výrobe obilia najlepšie obstáli v Ladcoch s priemerom 3,69 tony z hektára, potom Košeca 3,51 tony, Ilava 3,19 tony a Koš. Podhradie 3,16 tony z hektára.

K celkovému hodnoteniu treba pripísať ešte fakt, že celé družstvo z plánovaných 507 hektárov pestovalo obilie na ploche o 40 hektárov menšej. Rok 1999 sa však i tak zaradil medzi tie menej úspešné.

Naplnenie produkcie v pestovaní obilia sa prejavil v nedostatku jadra pre živočíšnu výrobu, najmä pre chov dojníc a ošípaných. Jadro sa muselo nakupovať a celkový výpadok produkcie sa prejavil čiastkou 1 284 000 Sk.

Celková strata z rastlinnej výroby sa v družstve počíta na viac ako 2 706 000 Sk. Jednotlivé strediská sa na strate podielali takto: Košeca - 658 000 Sk, LADCE - 455 000 Sk, Ilava - 597 000 Sk, Košecké Podhradie - 816 000 Sk, Horná Poruba - 240 000 Sk.

Z ostatných plodín pestovali vcelku úspešne i finančne efektívne repku ozimnú, kukuricu, lucernu, ďatelinu, ďatelinotrávy.

Neúspešne skončil najmä experiment s pestovaním maku, ktorý začali pestovať ako tržnú plodinu, na zabezpečenie priamych peňažných príjmov. Mak však zle zišiel a tak na 70 % ploche museli zasiať náhradnú plodinu a na ostatnej výmere bol mak pod úrovňou očakávania.

Pri hodnotení rastlinnej výroby, na ktorú má bezprostredný vplyv aj počasie sa konštatovalo, že okrem počasia treba vidieť príčiny aj v príprave pôdy, ktorá ani v roku 1999 pre nedostatok finančných prostriedkov nedostala, čo dostať mala.

Živočíšna výroba

V družstve chovali v roku 1999 podľa stavu z 31. decembra 1999 celkom 1 032 kusov hovädzieho dobytka, čo bolo o 57 viac ako v roku 1998. Z tohto počtu bolo 495 kusov dojníc.

V úžitkovosti dojníc však nastal pokles o 66 litrov na dojnicu, oproti 3 734 litrom v roku 1998 to bolo 3 668 litrov na dojnicu ročne.
Najväčšia úžitkovosť bola v stredisku LADCE 4027 litrov, v Košeci 3838 litrov, v Ilave 3719 litrov.
Celková dodávka za podnik bola 1 641 060 litrov.

V roku 1999 nastalo zhoršenie aj v zatriedení mlieka podľa kvality. Najlepšie obstálo stredisko LADCE, kde dosiahli v Q a v I. triede 96,80 %. Celé družstvo dosiahlo v zatriedení mlieka Q a I. trieda 76 %, čo bolo oproti roku 1998 o 6,54 % menej. V II. triede hodnotili 16,2 % a v triede neštandard 2,02 %.

Pri hodnotení dosiahnutej realizačnej ceny za 1 liter mlieka najvyššiu cenu mlieka dosiahli na stredisku Ilava 7,79 Sk, Ladce 7,76 Sk, Horná Poruba 7,74 Sk, Košeca 7,72 Sk. Nákladovosť na jeden liter mlieka predstavoval v Ladcoch 9,10 Sk. V ostatných strediskách prekročili vysoko 10 Sk. Náklady sa v porovnaní s realizačnou cenou začali vyrovnávať, čo dokazuje, že aj v podmienkach družstva Košeca sa dá vyrábať mlieko bez straty. V roku 1999 bol náklad na výrobu 1 litra mlieka za celé družstvo 10,38 Sk.

Celkom v družstve odchovali 416 teliat. V Ilave 151, v Hornej Porube 105, v Ladcoch 89, v Košeci 83 kusov. Pritom natalita na 100 kusov kráv bola najväčšia v LADCOCH - 93 kusov (najmenšia v Ilave - 59 kusov).

Chov ošípaných v roku 1999 zabezpečovali strediská Ladce, Košeca a Košecké Podhradie. V Košeci sa chovali prasnice (60 kusov), od ktorých bolo 469 odstavčiat. Najväčšie prírastky zaznamenali v Košeci 0,67 kg, v Ladcoch 0,62 kg a v Košeckom Podhradí 0,53 kg. Priemer za družstvo bol 0,61 kg.
V chove oviec sa zámery nepodarilo úplne splniť. Na jednu bahnicu vyrobili 13,10 kg syra (menej ako v roku 1998).

Ostatné činnosti a hospodárenie

Výsledky, ktoré dosiahli na jednotlivých strediskách sa prejavili v konečnom zúčtovaní takto:

Stredisko Košeca - 2 824 000 Sk
Stredisko LADCE - 1 577 000 Sk
Stredisko Ilava - 2 803 000 Sk
Stredisko Koš. Podhradie - 3 691 000 Sk
Stredisko Hor. Poruba - 1 810 000 Sk
Stavbári - 252 000 Sk
Služby + 686 000 Sk
Bitúnok + 2 589 000 Sk.

Z uvedeného vidieť, že najúspešnejším strediskom je bitúnok, ktorý vyprodukoval pomerne vysoký zisk, ktorý je však v porovnaní s rokom 1998 nižší o viac ako pol milióna korún. Z ostatných stredísk relatívne najlepší výsledok zaznamenali v LADCOCH.

Uvedené straty vo všetkých výrobných strediskách zapríčinilo neplnenie produkcie v rastlinnej výrobe v pestovaní obilovín a krmovín.

Zaujímavý je pohľad na jednotlivé ukazovatele finančných príjmov v roku 1999. Niektoré z nich: tržby z rastlinnej výroby 4 milióny 999 tisíc korún, tržby za výrobky živočíšnej výroby boli 12 953 000 Sk, za zvieratá viac ako 2 milióny Sk, tržby z nepoľnohospodárskej výroby 4 338 000 Sk, tržby z pomocných činností 26 a pol milióna korún. Pravda, podobne vysoké boli aj výdavky, takže hospodársky výsledok za rok 1999 bol 2 999 000 Sk schodok. Výsledok je síce strata, ale bola o 1 859 000 Sk menšia ako v roku 1998.

31. decembra 1999 končili nájomné zmluvy na prenájom pozemkov. Budú sa uzatvárať na 7 rokov. Zmenila sa aj cena nájmu za ornú pôdu. Pre jednotlivé katastre bola stanovená cena ornej pôdy Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave. Percento sa zvýšilo z 0,3 % na 1 % u ornej pôdy. Výška nákladu vychádza z ceny pôdy stanovenej podľa bonitno-pôdno-ekonomických podmienok jednotlivých katastrov.

Značné zaťaženie pre družstvo bolo nájomné a dane. Ročné nájomné v roku 1999 predstavovalo 380 tisíc korún a daň z nehnuteľností za pozemky a hospodárske budovy (Košeca 370 tisíc Sk, Ladce 276 tisíc Sk, Ilava 288 tisíc Sk, Košecké Podhradie 104 tisíc Sk, Horná Poruba 59 tisíc korún). Všetky dane PD Košeca obciam zaplatilo, respektíve iným spôsobom vysporiadalo.Na začiatok stránky